مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 3 خرداد 1403

تعبیر خواب ذکر به روایت بزرگان + انواع تعبیر درباره ذکر

تعبیر خواب ذکر به روایت بزرگان + انواع تعبیر درباره ذکر

تعبیر خواب ذکر به روایت بزرگان

بهترین تعبیر خواب درباره ذکر به روایت بزرگان را میتوانید در این مطلب بخوانید…

تعبير خواب ذکر به روايت امام جعفر صادق «ع»

دیدن قضیب «ذکر» در خواب بر هفت وجه اسـت.

– اول: فرزند.

– دوم: اهل بیت« خانواده و علم».

– سوم: مال.

– چهارم: عزت و سربلندی.

– پنجم: بزرگی و مقام.

– ششم: طاعت«حاجتخواهی».

– هفتم: گرو یافتن« رهن و گرو گرفتن».


تعبير خواب ذکر به روايت حضرت دانیال «ع»

اگر بیند کـه قضیب خویش را ببرید، وی را فرزندی نیاید.

اگر بیند کـه قضیب وی شعیف اسـت، دلیل کـه فرزندش بیمار گردد.

قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود.

اگر بیند کـه وی را دو قضیب اسـت یا بیشتر، دلیل اسـت کـه وی را هم فرزند بود، هم بزرگی در بین مردم.

اگر بیند کـه ذکر او بریده شده. دلیل کـه فرزندش نباشد.


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب استغفار | تعبیر خواب تکبیر گفتن


تعبیر خواب ذکر به روایت بزرگان + انواع تعبیر درباره ذکر

تعبير خواب ذکر به روايت محمدبن سیرین

بزرگیِ قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکیِ وی، دلیل بر حقارت و کم نامی وی.

اگر بیند کـه کرم و مور بیرون آمد، دلیل اسـت فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.

اگر بیند کـه از قضیب او نان بیرون آمد، دلیل کـه مفلس و تنگدست گردد.

اگر بیند کـه از قضیب، قضیبهای دیگر، مانند شاخهای درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیاریِ فرزندان.

اگر بیند کـه کنجد بیرون آمد، دلیل کـه عیالش کسی را بـه پنهان دوست دارد.

اگر بیند کـه خون بیرون آمد، دلیل کـه با زنی حائض جماع کند. اگر بیند کـه ریم بیرون آمد، فرزندی آرد معلول.

اگر بیند کـه آب صافی بیرون آمد، دلیل کـه وی را فرزندی آید مصلح و پارسا.

اگر بیند کـه آب تیره بیرون آمد، تاویلش بـه خلاف این اسـت.

اگر بیند کـه از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل کـه وی را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.

اگر بیند کـه از قضیب او مرغی پدید آمد، تاویلش ان اسـت کـه جواهرات یابد.

اگر بیند کـه از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل کـه وی را دختری نابکار پدید آید، کـه در او هیچ خیر نباشد.

اگر بیند کـه از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل کـه وی را فرزندی آید کـه دشمن او باشد.

اگر بیند کـه کژدم بیرون آمد، همین تاویل دارد.

اگر بیند کـه منی بیرون آمد وی را بـه قدر ان مال و خواسته حاصل شود.

اگر بیند کـه آتش بیرون آمد، یک نیمه بـه جانب مشرق و یک نیمه بـه جانب مغرب شد، دلیل کـه وی را فرزندی آید کـه سلطان مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.

اگر بیند کـه سرگین بیرون آمد، دلیل کـه میلش بـه لواط بود.


تعبير خواب ذکر به روايت ابراهیم کرمانی 

اگر بیند کـه قضیب خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز بـه جای خود نهاد، چنانکه بود دلیل کـه فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش بـه جای آید.

اگر بیند کـه بر قضیبش موی رسته اسـت، دلیل اسـت بـه جهت فرزندان شادمان گردد.

اگر بیند کـه قضیب او راست گردید و سخت شد، دلیل اسـت بخت و اقبال او قوی شود.

اگر بیند کـه قضیب او سخت دراز گردید، شدلیل کـه وی را فرزندان بسیار باشد.


تعبير خواب ذکر به روايت جابر مغربی

اگر بیند کـه گرهی بر قضیب او زدند، دلیل اسـت کـه عیش بر وی تباه شود.

اگر بیند کـه قضیب بر میان بسته اسـت، دلیل اسـت کـه گواهی کـه داند ندهد.

اگر زنی بیند کـه وی را قضیب بود، اگر آبستن اسـت پسری آورد، لیکن ان پسر نماند.

اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود.

اگر بیند کـه قضیب او باریک بود، همین دلیل باشد.

اگر بیندکه عده اي از قضیب او بریده اسـت، دلیل اسـت کـه وی را فرزند آید کم یا بعضی ازمال و جاهش کم شود.

اگر بیند کـه از سوراخ قضیب او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل کند کـه وی را فرزند آید عالم پارسا.

اگر بیند کـه قضیب از وی جدا شد، دلیل کـه فرزندش بمیرد یا مال او اتلاف شود و حرکت قضیب درخواب، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند.

اگر بیند قضیبش در بین او شد، دلیل اسـت کـه گواهی کـه داند بازگیرد.

اگر بیند کـه قضیبش بشکافت و از وی خون بیرون آمد، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند اسـت.

اگر بیند کـه قضیبش آماس داشت، دلیل کند کـه مالش زیادت گردد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت