مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 20 اردیبهشت 1403

تعبیر خواب پریدن + تعبير خواب پرواز از بزرگان

تعبیر خواب پریدن + تعبير خواب پرواز از بزرگان

تعبیر خواب پریدن

انواع تعبیر خواب از بزرگان علم تعبیر خواب در مورد پریدن در خواب یا پرواز کردن در خواب در انواع مختلف را بخوانید.

تعبير خواب پریدن به روايت منوچهر مطيعي تهراني

پريدن و جستن در خواب تعبير و تحول است در زندگي بيننده خواب. اگر در خواب ببينيم که جست و خيز مي زنيم و مي پريم يا از زمين روي ديوار مي پريم و از ديوار روي بام به همان نسبت که بالا مي رويم خواب ما از يک دگرگوني همراه با پيشرفت خبر مي دهد و اگر عکس اين بود تحولي پيش مي آيد که در نتيجه تنزل مي يابيم.

اگر بيننده خواب ببيند که مي جهد و به راهي دور مي رود نشان ان است که سفري در پيش داردبه طول جهش در خواب. اگر در خواب از خشکي به آبي صاف و روشن جستيم که در ان آب ماهي بودو شن ريزه های کف آب ديده مي شدخوابي است بسيار اميد بخش و خوب چرا که از يک پيروزي بزرگ خبر مي دهد ولي اگر آب کدر و گل آلود بودخبري است از يک شکست. اگر آب متعفن بودو در ان جستيم گرفتار يک بيماري فوري و ناگهاني مي شويم. همين حال است اگر از جائي روشن به تاريکي بپريم.

چنانچه بيننده خواب ببيند از جائي تاريک به محلي روشن مي جهد تحولي مطلوب پيش مي آيد و مشکل او گشوده مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که براي جستن عصا و يا چوبي به دست دارد به کسي تکيه مي کند.

اگر ان عصا چوبي بود تکيه گاهش محکم نيست و اگر آهنين بود محل اتکا او محکم است. بطور کلي جستن در خواب قبول تحول است و سفر نيز نوعي تحول و دگرگوني است در زندگي زيرا معبران کهن جستن رابه سفر رفتن تعبير کرده اند.

تعبیر خواب پریدن + تعبير خواب پرواز از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب پرواز از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب پرواز به روايت امام جعفر صادق

پريدن در خواب بر پنج وجه است.

اول: سفر.

دوم: حج.

سوم: بزرگي.

چهارم: تغيير حال.

پنجم: بيماري و مرگ

تعبير خواب پرواز به روايت منوچهر مطيعي تهراني

پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر زير پاي خودرا نبينيد. اين را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حيات بيننده خواب را خطري حتمي تهديد مي کند. پريدن بيشتر سفرکردن تعبير شده يا زن گرفتن.

اما اگر ديديد که پرواز مي کنيد و از جايي برمي خيزيد و به آرامي جاي ديگر فرود مي آييد تحول و دگر گوني در زندگي شما به وجود مي آيد که دل خواه است. اگر جاي سبز و خرمي فرو آمديد از اين تحول و دگر گوني سود مي بريد. پرواز در شب تحولي است آميخته به اندوه و غم يا سفري است که خستگي و رنج دارد و و سود ندارد.

گاه در خواب مي بينيد که پرواز مي کنيد اما مي خواهيد خود رابه لبه ديوار يا بالاي برج و يا نقطه ديگري برسانيد و هر چه تلاش مي کنيد نمي توانيد. اين نشانه ان است که در تحولات آينده زندگي براي رسيدن به هدف های تعيين شده دچار مشکل و سختي مي شويد و يا اصلا نمي رسيد.

مجلسي نوشته اگر کسي ببيند که حين پرواز به زمين مي افتد زن خودرا طلاق مي دهد و زني ديگر مي گيرد اما سقوط در خواب نمايانگر سقوط حرفه ای و شغلي است و گوياي اين واقعيت که براي ايجاد تحول با ناکامي رو به رو مي شوبد. مجموعا ديدن پرواز در خواب بد نيست و التیام امور را نويد مي دهد.

تعبير خواب پرواز به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي بيند از جانب قبله بپريد و باز بجاي خويش آمد، دليل كه از سفر زود بازآيد، بامنفعت بسيار، خاصه چون بيند كه پرها دارد. اگر بيند بي پر همي پريد،دليل كه ازحال خود بگردد. اگر بيند از بام خويش به بامي ديگر مي پريد، دليل كه زن طلاق دهد و زني ديگر خواهد يا كنيزكي خرد.

تعبير خواب پرواز به روايت حضرت دانيال

اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به سفر رود و به قدر بلندي و پريدن وي از زمين بلندي و شرف يابد. اگر بيند راست به آسمان مي رفت، دليل كه او مضرت رسد. اگر بيند چندان پرواز كرد در هوا كه به آسمان رسيد ودر آسمان ناپديد شد و زمين نيامد، دليل كه زود از دنيا رحلت كند.

تعبير خواب پرواز به روايت ابراهيم کرماني

اگر ديد به آسمان بپريد، دليل كه حج كند. اگر ديد از سراي خود به سراي مجهول بپريد، دليل كه اجل او نزديك باشد و بايد از گناه توبه كند. اگر بيند پرها داشت، ليكن به خلاف پر مرغان، دليل كه بيمار شود و به نزديك هلاك رسد و عاقبت شفا يابد. اگر ديد از جائي به جائي پرواز نمود، دليل كه سفر نمايد.

تعبیر خواب پریدن + تعبير خواب پرواز از بزرگان تعبیر خواب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت