مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 18 بهمن 1396

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب و هوا در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب و هوا در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب و هوا در خواب

انواع تعبیر خواب با کلمه آ در سایت تالاب بخوانید.
تعبیر خواب آب و هوا

تعبير خواب آب و هوا به روايت محمد بن سیرین

اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است.
اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است.
اگر هوا پر گرد و سرد بیند سلطان بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.

تعبير خواب آب و هوا به روايت آنلی بیتون

 1 – روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه اي در خواب ، دلالت بر اتفاق هاي وخیم برای بیننده خواب دارد .
2 ـ اگر خواب ببینید در آب و هوای گرم تنفس می كنید ، نشانه آن است كه به خاطر گناهی كه مرتكب شده اید رنح خواهید كشید .
3 ـ اگر در خواب احساس كنید ، در هوایی سرد بسر می‌برید ، معنایش این است كه در امور كار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .
4 ـ اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است كه خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی بشما رو خواهد آورد .

تعبير خواب آب و هوا در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب آب و هوای خوب: امنیت در همه ی امور
تعبیر خواب آب و هوای بد: خبر های نا خوشایند
تعبیر باد شدید: یک رفاقت بزرگ
تعبیر خواب آب و هوای طوفانی: دشمنان به‌ دنبال شکست شما هستند.
تعبیر خواب آب وهوای بارانی: خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین می‌کند.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت