مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 20 فروردین 1398

تعبیر خواب جهنم و جنازه به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب جهنم و جنازه به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب های جالب را در سایت تالاب بخوانید…

تعبير خواب جهنم به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

کليه معبران ديدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدي کردار و آينده ای ناميمون سخن گفته اند ولي جهنم را در خواب بدون مقدمه ذهني و روحي نمي بينيم. موقعي جهنم را مي بينيم کـه روحي ناآرام و مشوش و وجداني اسير و گرفتار دغدغه و تشويش داشته باشيم.

با اين وصف ديدن جهنم نمي تواند مبارک و ميمون باشد. يک انسان با تقوي و نيکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نمي شود و طبعا خواب جهنم نمي بيند و چون خواب جهنم ديديم قبل از هر چيز بايد بدانيم کـه ضمير ناخود آگاه ما مشوش اسـت و وجداني زخم خورده داريم کـه ما را تحت فشار قرار داده اسـت. پس اگر جهنم را در خواب ببينيم آينده ای آشفته داريم و چنانچه وارد جهنم شويم و بيرون نيائيم پايان زندگي ما نزديک اسـت.

اگر بيننده خواب ببيند کـه وارد جهنم شد و از آتش نسوخت و صدمه نديد نشان ان اسـت کـه گرفتار خذلان مي شود و بـه تنگي و سختي مي افتد ولي در پايان نجات مي يابد.

اگر ديگري را در جهنم ببينيم کـه در آتش مي سوزد در واقع خودمان هستيم کـه مي سوزيم و ديگران شاهد سوختن ما خواهند بود. اگر بيننده خواب ببند کـه در جهنم اسـت و آنجا ناله مي کند و فرياد مي کشد موقعيتي دارد کـه مردم از زبانش در عذابند و از شنيدن سخنانش رنج مي برند.

بـه هرحال ديدن جهنم در خواب در هيچ وضع و شرايطي خوب نيست و چنانچه چنين خوابي ديديم خوب اسـت روي خود مطالعه کنيم و تا فرصت در دست هست تغيير راه بدهيم.


حتما بخوانید:  تعبیر خواب کامل از کلمه آتش در خواب | تعبير خواب آتش


تعبیر خواب جهنم و جنازه به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب جنازه

تعبير خواب جنازه به روايت امام جعفر صادق

اگر كسي بيند كه جهود شد، دليل كه صاحب خواب را كاري مشكل پيدا گردد و بر مخالف شريعت سنت يابد، زيرا كه يهودمشتق اسـت از هدي. اگر مُغي را بـه خواب يند، دليل كه صاحب خواب بـه كارهاي دنيا فريفته گردد و غافل بود از كار آخرت.

تعبير خواب جنازه به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بودو جهودان را ياري دهد و قول ايشان را راست دارد. اگر كسي بيند او جهود شد يا ترسا يا مشرك يا بت پرست، دليل بود بر ضلالت و گمراهي او بر خداي تعالي و بهتان و دروغ گويد.

اگر بيند از ان كيش برگشت و مسلمان شد، دليل كه گناهي بزرگ از او در وجود آيد و سرانجام توبه كند و بـه سوي حق تعالي بازگردد. اگر بـه خواب بيند كه نداند از كدام دين اسـت، يا از كدام قبله نماز مي بايد كرد، دليل كه سرگشته و متحير و سرگردان شود و فروماند.

تعبير خواب جنازه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در نفايس الفنون تصريح شده کـه جنازه و مرده مال حرام اسـت. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي در خواب جنازه يا مرده ببيند از غائب بـه او خبر مي رسد و ابن سيرين معتقد اسـت کـه اگر کسي ببيند جنازه ای مي برند خداوند وی را بر تعداد افرادي کـه بـه دنبال جنازه روان هستند و وی را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت اسـت کـه ديدن جنازه در خواب خوب اسـت زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه ميآورد.

مشاهده جنازه ای کـه بـه دوش مي برند نيکو اسـت چون فراغت از رنج و اندوه اسـت و چنان چه بيمار باشيم التیام مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود کـه همه ی معبران اسلامي و بيگانه دراين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند.

اگر در خواب ببينيم کـه مرده بيمار اسـت اين هم خوب نيست و توصيه شده کـه بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت بـه سفر خودداري کند و از دخالت در اموري کـه مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند.

کندن قبر و مشاهده جنازه خوب اسـت منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي کـه مي دانيم مرده چيزي بـه ما داد خوب اسـت چون مالي بـه بيننده خواب مي رسد و پولي بدست ميآورد.

اگر جنازه ای را ببينيد کـه از جاي برخاست و از شـما دعوت کرد کـه با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه ای را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو اسـت و براي شـما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد اسـت چرا کـه شـما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان ان اسـت کـه در روزهاي آينده بـه شـما غم مي رسد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت