خرید و فروش در اینترنت

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

انرژی مثبت خود را تقویت کنید

 

دراین جامعه اگر فکر منفی را در ذهنمان راه بدهیم به جرات می‌توان گفت در زندگیمان شکست خوردیم ، پس تاجایی که می توانید به بقیه انرژی مثبت دهید .

 

زندگی نثل بازی شطرنج میمونه
اگه میخوای برنده باشی

باید یکی و غمگین کنی !!

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

 

از غم انگیزترین لحظه میشه اشاره کرد

به وقتی که می خوای بهش پیام بدی

ولی فکر می‌کنی اون قدری که

تو میخوای باهاش حرف بزنی

اون دلش نمی خواد

 

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

 

دنیای اطرافت

را خودت بکش !!

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

 

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

 

با خنده جلو آمد و از عشق سخن گفت

در لحظه رفتن سخن از فلسفه آورد

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز

 

وقتی ارزش زیادی قائل میشی

برای کسیکه لیاقتشو نداره

ضربه اي میخوی که لیاقتشو نداری

 

عکس و نوشته های انرژی مثبت و پند آموز