عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

 

بسیار جالب است اگر بعد از گذشت چندین سال عکسی را در همان مکان با همان لباس و شکل بگیرم…در مجموعه زیر افرادی سعی کردند خاطرات گذشته را دوباره تکرار کنند و تغییرات در خود را نشان دهند.

 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان


Pancho 1983 & 2010, Buenos Aires  
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Mechi 1990 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Marita y Coty 1977 & 2010 Bs Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

عکسهایی جالب با موضوع گذشت زمان


Demian 1989 & 2010 London 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Cecile 1987 & 2010 France 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

تصاویری جالب با موضوع گذشت زمان


Nico Mella 1990 & 2010 France 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Oscar 1978 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

عکس هایی دیدنی با موضوع گذشت زمان


Male Sil Flor 1983 & 2010 Bs Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Nico 1986 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Lucía 1956 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Marina 1988 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Flor 1975 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Mati 1977 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
My Parents 1970 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Ingrid 1987 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Sue 1977 & 2010 London 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Tommy 1977 & 2010 Buenos Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Morita Sisters 1979 & 2010 Bs Aires 
 

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Lali 1978 & 2010 Buenos Aires

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت