بروزرسانی : 8 مهر 1397

رفتار با دانش آموز پرخاشگر | روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

رفتار با دانش آموز پرخاشگر | روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

رفتار با دانش آموز پرخاشگر

در اینجا روش های برخورد با کودک یا دانش آموز پرخاشگر در دوره ابتدایی را مورد بحث قرار دادیم و روش های کاربردی برای برخورد با این نوع کودکان به شما اراده خواهیم نمود.

خلاصه کودک پرخاشگر :

رفتارهای تهاجمی یا پرخاشگرانه از شایعترین اختلالات رفتاری انسان است. براساس بررسی‌هاي‌ انجام شده، درصد زیادی از مشکلات رفتاری کودکان تحت عناوین مختلف به پرخاشگری مربوط میشود. وجود نظریات متنوع دراین مورد حاکی از پیچیدگی موضوع است.

از نظر علمی باید گفت پرخاشگری یک کشش و یا یک گرایش درفرد است که به صورت زدن، کشتن و ویران کردن خودرا نشان میدهد. امری که فرد بعنوان عکس‌العمل از خود بروز میدهد به گونه‌اي است که باید گفت مناسب عمل و یا رفتار طرف مقابل نیست.

ظاهر این امر نشان دهنده یک شورش و انقلابی در درون فرد و حاکی از وجود احساساتی است که فردگویی از بازگو کردن آن وحشت دارد.

رنجی در درون او وجوددارد که قادر به رفع و جبران آن نیست و ناگزیر تلافی آنرا سر دیگران در می‌آورد اگر چه در مواردی این زجر دادن متوجه خودش نیز می شود. فروید معتقد است پرخاشگری امری غریزی و فطری بوده و انسان از هنگام تولد این نیرو رابا خود بدنیا می‌آورد.

حفظ خونسردی در مقابل رفتار اخلالگر دانش آموز کار سهولت نیست.مخصوصا زمانی که اخلال گری دانش آموز شدید است معلم بیشتر ناراحت میشود چون احساس ناکامی میکند.

به گزارش تالاب : دانش آموزی که نمیگذارد معلم حواس خودرا جمع کند و مطالب را آن ‌طور که لازم است ارائه دهد وهمه را زیر نظر داشته باشدو کلاس را بر پا سازد و بتواند کار گروهی انجام بدهد معلمی که با شوق تمام درس را شروع میکند و ناگهان متوجه می شود که دانش آموزی که از کلاس خارج میشود یا رفیق پهلودستی خودرا نیشگون میگیرد. بعید است که خشمگین نشود.

در موقعیتهای بحرانی واکنش معلم خیلی مهم است.او باید از بلند کردن صدای خود بپرهیزد تا مبادا به مشاجره بکشد.تحقیقات نشان میدهد که وقتی معلم خشمگین میشود یا دانش آموز را مورد انتقاد قرار میدهد.دانش آموزان علیه او تبلیغ میکنند.دیکتاتوری در کلاس دانش آموزان را بیشترمضطرب میکند و انها رابه اخلالگری وامی دارد.

البته معنای جمله این نیست که معلم یا مسئولان مدرسه باید نظم را کنار بگذارند بلکه منظور این است که:

سخت گیری باید با محبت و ادب همراه باشد . همان‌ گونه که توضیح کامل درس موجب شود که دانش آموزان مطالب خودرا یاد بگیرند.توضیح کامل مقررات در جو عاطفی و تا اندازه اي خودمانی موجب می شود که از اخلالگری دانش آموزان کم شود .

روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

رفتار با دانش آموز پرخاشگر | روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

منشاء و ریشه پرخاشگری کودک یا دانش آموز :

1- منشاء غریزی و فطری:

طفل به همراه تولد خود این حالت را دارد و آماده پرخاشگری است که جلوه آن به صورت جنگ، دفاع، نزاع‌هاي‌ شخصی و درگیری‌هاي‌ جمعی در افراد دیده میشود.

2- منشاء اجتماعی:

گروهی از روانشناسان این حالت را ناشی از آموخته‌هاي‌ اجتماعی و مکتسبات آن میدانند و میگویند: نارضایتی فرد از محیط و اطرافیان و عقده‌هایي که از پدر و مادر، مدیر، معلم و مدرسه دارد سبب پیدایش این حالت و عقده در فرد میشود.

3- منشاء غریزی و اجتماعی:

شاید بهترین نظر این باشد که بگوییم این حالت در افراد دارای ریشه و منشاء غریزی و اجتماعی است بدین معنی که اصل آن در افراد غریزی است. در همه ی افراد کم و بیش به صورت آشکار و نهان وجوددارد ولی بتدریج و بر اثر اکتساب، دامنه آن گسترده خواهد شد. ‌

4- کمبود توجه و عاطفه:

خصوصاً در هنگام کودکی و نیز طرد کودک از سوی والدین یا جدایی آن ها که سبب احساس ناامنی در فرد می شود.همچنین غیبت پدر یا اعتیاد والدین عاملی است در جهت تشدید رفتارهای پرخاشگرانه.

رفتار با دانش آموز پرخاشگر | روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

علل پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی

هدفهای جزئی :

برای رسیدن به هدف کلی پژوهش اقدامات زیر را انجام دادم :

الف » تعیین میزان پرخاشگری دانش آموزان

ب » تعیین علل شخصیتی موثر در پرخاشگری

ج » تعیین علل آموزشگاهی موثر در پرخاشگری

د » تعیین علل اجتماعی موثر در پرخاشگری

هـ » تعیین علل خانوادگی موثر در پرخاشگری

و » تعیین سهم نسبی عوامل چهارگانه در تبین پرخاشگری

ز » بررسی و تعیین متغیرهای جنسی و دوره هاي‌ تحصیلی

موانع و مشکلات :

آیا میان عوامل خانوادگی ؛ اجتماعی ؛ آموزشگاهی و و شخصیتی با پرخاشگری دانش آموزان پایه سوم راهنمایی و متوسطه شهرستان زرین شهر رابطه اي وجوددارد ؟

آیا میان دیدگاههای دانش آموزان پرخاشگر و دانش آموزان عادی در زمینة عوامل مؤثر بر پرخاشگری تفاوتی وجوددارد ؟

پرخاشگری :

« aggression » عبارتست از رفتاری که هدف آن آسيب زدن بخود یا به دیگری می‌باشد دراین تعریف قصد و نیت فرد مهم است . یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای آسيب زدن به دیگری یا بخود انجام گرفته باشد پرخاشگری به منظور توصیف محموعه اي از رفتارهای برون ریزانه مورد استفاده قرار می گیرد که در همه ی آن ها مشخصه ي تجاوز به حقوق افراد دیگر اجتماع و تأثیر آزارنده ي این رفتار مشترک است .

اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید کردن ؛ مشاجره ي لفظی و… همچنین ویرانی دارایی است . عده اي از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب میرساند یا بالفعل می تواند آسیب برساند .

پرخاشگری ممکن است بدنی ؛ لفظی یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران باشد این روانشناسان بین پرخاشگری وسیله اي و پرخاشگری خصمانه تمایز قائل شده اند .

صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو گروه تقسیم شده اند گروهی معتقدند که پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آنرا حاصل عوامل اجتماعی در نتیجه اکتسابی می دانند و هردو گروه برای تائید نظریات خود شواهد و دلایلی را مطرح می کنند .

نخستین سؤالی که در مورد رفتارهای نابهنجار افراد خصوصاً مشکلات رفتاری ایذائی از جمله پرخاشگری مطرح می شود این است که علل پرخاشگری چیست ؟

به گزارش تالاب از مطالعه و بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان استفاده از نظریات صاحب نظران علوم اجتماعی و رورانشناسی و یافته هاي‌ محققین می توان به عوامل شخصیتی ؛ عوامل آموزشگاهی ؛ عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی بعنوان علل پرخاشگری دانش آموزان نامبرد .

پرخاشگری :

عده اي از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب میرساند یا بالفعل می تواند آسیب برساند . پرخاشگری ممکن است بدنی ؛ لفظی یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران باشد این روانشناسان بین پرخاشگری وسیله اي و پرخاشگری خصمانه تمایز قائل شده اند .

صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو گروه تقسیم شده اند گروهی معتقدند که پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آنرا حاصل عوامل اجتماعی در نتیجه اکتسابی می دانند و هردو گروه برای تائید نظریات خود شواهد و دلایلی را مطرح می کنند .

رفتار با دانش آموز پرخاشگر | روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

روش های اصلاحی برای از بین بردن حالت پرخاشگری :

1- آگاهی دادن:

این مسأله مهمی است که به دانش‌آموز تفهیم شود راه وصول به هدف از طریق پرخاشگری ممکن و درست نیست. داشتن زور و قدرت خوب است ولی بکار بردن آن به صورت وحشیانه امری نامطلوب است.

2- اقدام به رشد فکری:

در موقع پرخاشگری نباید خشمگین شد و یا بر سر دانش‌آموزان داد کشید. این امر ممکن است اثری فوری داشته باشد ولی در دراز مدت کاری بیهوده است.باید از جر و بحث و جار و جنجال دست کشید و از طریق ذکر داستان‌ها و بیان مسائل حقایق و واقعیت‌ها کوشید که سطح آگاهی و اندیشه وی را بالاتر برده و وی را بتدریج پخته و ورزیده سازد. ‌

3- آشنا کردن به حقوق دیگران:

این ضرورت حیات است که انسان‌ها به حقوق و وظایف خود در قبال دیگران آشنا باشند و بدانند در برابر طرف مقابل چه موضعی باید اتخاذ کنند تا این گمان برایشان پیش نیاید که پدر و مادر و احیاناً دیگران موظفند هر رفتاری که از انها بروز کرده متحمل شوند.

4- آگاهی به زشتی امر:

هم‌چنان فرد باید دریابد که با پرخاشگری عمل ناپسندی را انجام داده و هرگز از زدن و ویران کردن و پرخاش و عتاب خود راضی نباشد.

5- رفع ناکامی‌ها و محرومیت‌ها:

از میان برداشتن این عامل خود در تعدیل این حالت دارای نقش فوق‌العاده و اساسی است.

6- ایجاد محیط صمیمی:

‌ از طریق ایجاد روابط دوستانه و محیط صمیمانه و گرم تا حد زیادی زمینه را برای اصلاح و تعدیل او فراهم سازد و هم با ایجاد ملاحظات و رودربایستی‌ها زشتی و کراهت‌ این امر رابه او تفهیم کنید. ‌

رفتار با دانش آموز پرخاشگر | روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

‌ ایجاد سرگرمی و اشتغال:

بیکاری و نداشتن یک وظیفه‌اي که آدمی رابه خود مشغول کند سبب آن خواهد شد که حوصله‌اش سر برود و آماده پرخاشگری شود. در صورتی که پرخاشگری ناشی از علل فیزیولوژیک باشد مراجعه به دکتر و دارو و درمان، بسیار لازم و ضروری است.

بدیهی است دراین شرایط صورت‌هاي‌ مختلف درمان قابل اعمال خواهد بود.بطور کلی باید برای افرادی که دارای این مشکل هستند بیشتر وقت گذاشت و با یک برنامه‌ریزی حساب شده راه‌حل‌هاي‌ مناسبی را ارائه دهیم تا هم آن فرد پرخاشگر و هم اطرافیانش بتوانند به اسانی زندگی کنند و از کنار هم بودن لذت ببرند .

الف : علل شخصیتی :

شخصیت امکان پیشبینی انچه راکه فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد فراهم می‌کند با توجه به نظریات سزار لمبروزو جرم شناس و پدر مردم شناسی جنایی ایتالیا میان نقص بدنی از یک سو و جنایت از سوی دیگر رابطه نزدیکی وجوددارد .

آیزنگ مدعی است که بین ویژگی های شخصیتی چون برون گرایی و رفتار انحرافی رابطه وجوددارد فرد برونگرا ماجراجو و مغرور است ؛ سریعاً واکنش نشان می دهد .

تمایل به پرخاشگری دارد ؛ زود از کوره به در می‌رود ؛ احساسات وی در کنترلش نیست . او بدون تأمل و اندیشه عمل می‌کند .

سازمان روانی فرد به گونه اي است که برای هر عامل تهدید کننده اي از خود واکنش نشان می دهد و طبق معمولً یکی از رایجترین واکنشها به نا امنی ؛ پرخاشگری است همچنین ناکامی هسته مرکزی شخصیت آدمی را مورد تعرض قرار داده و ویران می‌کند .

نداشتن وضع روحی مطلوب به دلیلی ابتلا به برخی بیماریهای روحی و روانی بحران های ناشی از دوره بلوغ و برخی خصوصیات رفتاری افراد از جمله اضطراب و هیجان ؛ احساس حقارت ؛ غرور و … موجب بروز پرخاشگری می شود .

ب _ علل خانوادگی

سختگیری ها ؛ خشونت ها ؛ سرزنش ها و تحقیرهای والدین مستبد اثرات ویرانگر و جبران ناپذیری بر روی ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان باقی میگذارد و احساس بی کفایتی ؛ ترس و انزوا و گوشه گیری ؛ ناتوانی در برقراری روابط عاطفی و اجتماعی ناسازگاری و پرخاشگری و … می تواند زاییده چنین رفتارهای ناسنجیده و نابخردانه والدین باشد .

ج _ علل آموزشگاهی :

پژوهش هاي‌ انجام شده حاکی از ارتباط پرخاشگری با مشکلات یادگیری است …

پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی ضعیف و ناکامی در مدرسه همراه می باشد . پرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است هر چند افراد همیشه پاسخهای پرخاشگرانه آشکار از خود نشان نمیدهند و انها را در وجود خود سرکوب می کنند . مثلا پسری که بوسیلة یکی از همکلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته ؛ غالباً بطور فیزیکی به او حمله ور می شود .

زد و خوردها و دعواهای حیاط مدرسه خود نشانه هایي از این پرخاشگری ها است

د _ علل اجتماعی

پرخاشگری ناشی از ناکامی هاي‌ بنیادی یا یادگیری و مشاهدات محیطی است تحقیقات بندورا « 1973 » نشان داده است که پرخاشگری کاملاً جنبه تقلیدی دارد و از راه مشاهده کسب می شود

طرد یا روش هاي انضباطی نادرست در افزایش پرخاشگری نقش داشته اند با توجه به فزونی پرخاشگری در جامعه صنعتی و شهری امروزی ؛ برخی برای توجیه این پدیده وسایل ارتباط جمعی را مسئول می دانند زیرا فیلم ؛ مجله ؛ روزنامه ؛ کتاب ؛ تلویزیون ؛ ویدئو ؛ ماهواره حاوی عکسهای و و مطالبی است که در آن اشاره به خشونت ؛ تهاجم و جنایت بسیار دیده می شود .

علل و مشکلات آموزشگاهی :

روش هاي انضباطی نادرست در دبستان – تبعیض- رفت و آمد با دوستان ناباب- تحقیر و برچسب زدن به دانش آموز

علل و مشکلات اجتماعی

– رسانه هاي‌ مختلف

– محرومیت « سد کردن راه وصول به هدف افراد در جامعه ؛ ناکامی »

– برخی رفتارهای افراد جامعه در رفت و آمد هاي‌ روزانه

رفتار با دانش آموز پرخاشگر | روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

دانش آموز عصبی و پرخاشگر

راهکارهای لازم برای نظارت پرخاشگری

۱- صمیمت، امری لازم و ضروری است زیرا سهم مهمی در کاهش خشونت درخانواده دارد تعداد زیادی از رفتارهای خشونت آمیز به این دلیل است که صمیمیت بین طرفین وجود ندارد.

صمیمیت هنگامی افزایش می یابد که افراد خانواده درامور زندگی با یک دیگر مشارکت داشته باشند. همچنین اعتماد و خاطرجمعی در مشارکت بین افضای خانواده باعث صمیمیت می شود.

۲- تامل و سکوت، یکی از بهترین راه‌هاي‌ نظارت خشونت درخانواده نظارت رفتار خویشتن در مواقعی است که یکی از اعضای خانواده به تحریک دیگری بپردازد. بهترین شکرد دراین هنگام آن است که دیگران سکونت اختیار کنند تا آن فرد هم آرامش پیدا کند سپس دریک فرصت مناسب باهم به بحث و بررسی بپردازند.

۳- تخلیه یعنی این که بطور مستقیم جواب خشونت را ندهیم. تحقیقات جدید نشان می دهد که پرخاشگری حلاکی و حتی فیزیکی علاوه بر این که خشم را کاهش نمی دهد بلکه باعث افزایش آن نیز میشود.

۴- مدل پرخاشگری غیر پرخاشگرانه «قدم زدن و…»؛ تحقیقات نشان داده که افرادی عادی که پرخاشگری خود بدون رفتار پرخاشگرانه بروز دادند بعد از اینکار سطح کمتری از پرخاشگری را داشته‌اند ولی بطور کل این روش هم زیاد موثر نیست.

۵- تنبیه، درطول تاریخ یکی از وسایل اجتماعی برای کم کردن میزان خشونت تنیه بوده‌است که توسط آن جلوی تجاوز خشونت و دیگر رفتارهای پرخاشگرانه را می گرفتند ولی در حال حاضر علما معتقدند که تنبیه بطور موقت جلوی خشونت حاضر را می گیرد و برعکس در طولانی مدت بطور مستقیم باعث تقویت آن میشود درحال حاضر تنبیه بدنی از طرف سازمان بهداشت جهانی ممنوع شده‌است.

6-صحبت کردن در مورد مشکل، بهترین روش برای کاهش پرخاشگری صحبت کردن در مورد آن است این تکنیک بطور عملی به دو صورت عملی است ولی این که در لحظه‌اي که پرخاشگری به حد اعلای خود میرسد یکی از طرفین سکوت اختیار کند و سعی کند غائله را ختم کند ولی بعد از این که طرفین آرام شدند و مدتی نیز گذشت با خونسردی مطالب رابا یک دیگر در بین میگذارند و آنرا حل و فصل میکنند.

نتیجه گیری :

برای درمان پرخاشگری گام اول شناخت و ریشه یابی علت یا علل پرخاشگری است با شناخت این عوامل میتوان همکاری‌هاي‌ لازم را برای کاستن از میزان و شدت پرخاشگری ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد مهر و محبت و دلجویی آموزش تنهایی فکرکردن صبرو متانت نشان دادن در مواقع پرخاشگری تشویق جهت استحمام وروش گرفتن اجرای عدالت در منزل برآورده کردن نیازهای کودکان و نوجوانان مساعد ساختن جو آزادی‌هاي‌ بازرسی شده جلوگیري از توهین و ناسزا گفتن به آن ها ویا مقابله به مثل نکردن با انها پیشگیری از تهدید و ترساندن الگوهای خوب رابه آن ها نشان دادن رهنمودهایی در مورد سازش و جوشش با دیگران تشویق به بازیهای گروهی و رعایت بتراکت و قوانین در زندگی با دیگران عادت دادن به آنا به گذشت یاد دادن انتقاد صحیح به انها جهت تخلیه و سبک شدن و آرامش یافتن و درپایان چنانچه رعایت عوامل فوق تأثیری نداشت میتوان از عوامل دیگری مانند توبیخ اخطار تحکم علامت مقابله به مثل تنبیه و قهرو… استفاده نمود.

معلمی که در مقابل اخلالگری هاي‌ دانش آموزان با ملایمت و سرعت واکنش نشان می دهد بر آن ها اثر مثبت میگذارد انها نیز تمایل پیدا می کنند ملایمتر باشند و رفتارهای خودرا اصلاح کنند.

معلمی که در مقابل اخلالگریهای دانش آموزان خونسردی نشان دهد و مساله را این طور مطرح کند که بالاخره اوست که باید الگو باشد ،به دانش آموزان یاد میدهد که در مواقع اختلاف با دیگران چگونه رفتار کنند . برای حفظ خونسردی یا کاهش شدت هیجان به هنگام درگیری با دانش آموزان ،چند توصیه پیشنهاد میشود :

– نباید صدای خودرا بلند کرد ،بلکه باید به روال عادی سخن گفت. پیش از پاسخ دادن به دانش آموزان چند دقیقه صبر کرد «نفسهای عمیق کشید»نباید تصور کرد که حمله هاي‌ کلامی و اخلالگری هاي‌ دانش آموزان مخصوصا در جهت معلم است ،بلکه باید آن ها را نشانه هاي‌ ناتوانی و کمک خواهی درنظر گرفت : به هنگام هیجان شدید احتمالا باید از اتخاذ تصمیم برای هر نوع اقدامی خودداری کرد و به دانش آموز گفت :

««اگر دوست داشته باشید ،پس از کلاس میتوانیم باهم بحث کنیم ،بهتر است حالا درس را ادامه دهیم تا بعداً درباره مسا له حرف بزنیم.»»

و اینک چند دور اندیشی دیگر از تشدید حمله علیه دیگران پیش گیری میکند ؛ معلم همیشه باید به این فکر باشد که با دانش آموز رو در رو نشود ،وی را مسخره نکند و موقعیت رابه جایی نرساند که دانش آموز احساس کند ،در پیش بچه هاي‌ کلاس ،همه ی عزت و احترام خودرا از دست داده است .

معلم نباید شخصیت دانش آموزان را خرد کند . دانش آموزی که مورد اهانت قرامی گیرد ؛ به سهولت آمادگی پیدا نمیکند که در بحث شرکت کند .یا کار گروهی انجام دهد .نوجوان زخم خورده در پی انتقام است .

رفتار با دانش آموز پرخاشگر | روش های کاهش پرخاشگری و خشونت کودک

برخورد با کودک پرخاشگر

توصیه می شود که معلم حق انتخاب رابه دانش آموز بدهد .

در همه ی موارد برای حل دشواری رفتاری ،باید ساده‌ترین و اقتصادی ترین راه حل را جست‌وجو کرد ،راه حلی که به زمان ،نیرو و امکانات کمتری نیاز داشته باشد . به عبارت دیگر راه حل نباید بیشتر از خود دشواری مشکل آفرین باشد .

راه حل باید با اهمیت رفتار ناسازگار تناسب داشته باشد :هر اندازه رفتار حادتر باشد ،اقدام برای حل آن به همان نسبت مهمتر خواهد بود . برعکس هر اندازه مساله جزئیتر باشد ؛ دخالت برای حل آن

نیز باید کوتاهترباشد . گاهی اتفاق میوفتد که با رفتار ناسازگار دانش آموز به شیوه کاملا نا متناسب برخورد میشود .

اینجاست که اقدام برطرف کردن دشواری ،زمان ونیروی بیشتر ایجاب میکند ،مثلا در برابر دیر آمدن دانش آموز یا صحبت او با رفیق پهلو دستی درس را کنار گذاشتن و با پرخاشگری واکنش نشان دادن ،مسا له را مشکلتر میکند و کمتر موثر واقع می شود .

اقدامی که فعالیت یادگیری را کمتر مختل می‌کند:

یکی از اهداف اصلی اداره کلاس این است که یادگیری و انگیزه برای یادگیری را مساعد کند . بنابر این ،اقدامی که برای اصلاح رفتار اخلالگر دانش آموز به عمل آید نباید جانشین فعالیت یادگیرنده شود یا دستکم کل کلاس را در بر بگیرد و تنها راه حل به نظر برسد . این نوع دخالتها ،نه تنها اثر نخواهد داشت ،بلکه آسیب روانی شدیدی به همراه خواهد آورد .

معلم باید با ظرافت و بطور پنهانی وارد عمل شود . اخطارهای غیر کلامی ؛ نگاه متناوب به همه ی دانش آموزان ؛ توجه کردن به همه ی حاضران و گاهی هم مکث کردن ؛ شیوه هایي هستند که کمترنظم کلاس رابه هم می‌زنند .

اقدامی که یادگیری رفتار سازگار را ممکن می‌کند

دانش آموز باید یاد بگیرد که به صورت گروهی کار کند ،برای اینکار او باید ؛ به کمک معلم ،مهارتها و شایستگیهای اجتماعی خودرا رشد دهد . بنابر این هر اقدامی که در جهت تغییر دادن رفتار تربیتی داشته باشد ،بدین معنا ،اقدام به تنبیه که تنها هدفش قطع رفتار ناسازگار است،فاقد جنبه تربیتی خواهد بودو در نتیجه اثر بخشی کمتری خواهد داشت .

تنبیه به دانش آموزان نشان میدهد که کدام کار را انجام ندهند ،اما نشان نمیدهد که کدام کار را انجام دهد. بنابر این ،معلم باید رفتارهای شایسته ،مناسب ،سازگار و مورد قبول را یاد بدهد،همان‌ گونه که حل مسائل ریاضی را یاد میدهد . او باید نگرش تربیتی رابه جای نگرش تنبیهی بکار ببرد.

گفت راحت دید بر خود کارها از روی طبع

سخت میگیرد جهان بر مردان سخت کوش

با دل خونین ،لب خندان ،بیاور هم چو جام

نی گرت مجروح رسد آیی چو چنگ اندر خروش

«حافظ»

اقدامی که مسئولیت رفتار رابه خود دانش آموز واگذار میکند

یکی دگر از هدفهای تعلیم و تربیت این است که کودک ،بتدریج نظارت رفتار خودرا بر عهده بگیرد ،او اثر عوامل خارجی بر رفتار را کنار بگذارد و بر رشد شخصیتی مسئولیت پذیری خود متکی باشد . بنابر این معلمی که میـــخواهد رفتار ناسازگار دانش آموزی را تغییر دهد ،باید با این دید قدم بردارد .

او با ید ترتیبی دهد که دانش آموز عوامل خارجی را کنار بگذارد و تصمیم گیریها و نظارت رفتارها را شخصا و با اراده خود دنبال کند . برای اینکار لازم است که رفتار مناسب ،همانگونه که قبلا اشاره شد ،آموزش داده شود ؛ معلم باید سودمندی رفتارهای ناسازگاری برای زندگی آینده را نشان دهد و دانش آموز نیز واقعا انها را ضروری احساس کند ودر نتیجه به میل خود یاد بگیرد ؛ مثلا معلم می تواند راه حل دشواریها را آموزش دهد .

از شاگرد بخواهد که برای رفع آن شخصا اقدام کند و نتیجه را گزارش دهد.

از دیگر مقالات ما در مورد نحوه برخورد صحیح با دانش آموز و کودک پرخاشگر و عصبی در پایین دیدن نمایید.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت