26 نکته مفید برای آرامش در زندگی

26 نکته مفید برای آرامش در زندگی

آرامش در زندگی چگونه بدست می آید؟

در زندگی خود مشکل دارید ؟

آیا فکر میکنید زندگی شما پر از استرس و تنش شده است ؟

آیامی خواهید به آرامش دورن برسید؟

اگر می خواهید به رازهای آرامش درون خود پی ببرید باماهمراه باشید:

 

۱- راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.

 

۲- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

 

۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است،  …گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

 

۴- راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.

 

۵- راز آرامش درون در دل نبستن است،این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

 

۶- راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.

 

۷- این را بدان که شادی در درون تو جای داردو نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

 

۸- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

 

۹- راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.

 

۱۰- راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.

 

۱۱- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.

 

۱۲- راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

 

۱۳- راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

 

26 نکته مفید برای آرامش در زندگی

آرامش در زندگی

 

۱۴- راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.

 

۱۵- راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.

 

۱۶- راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.

 

۱۷- راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.

 

۱۸- راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.

 

۱۹- راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

 

۲۰- راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.

 

۲۱-  راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.

 

۲۲- راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

 

۲۳- راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.

 

۲۴- راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.

 

۲۵- راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.

 

۲۶- راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.

 

منبع:زیباشو

جدیدترین مطالب سایت