خدایا ! چه خوشحالم

مجموعه : دعاها
خدایا ! چه خوشحالم

الهی!

 

چه خوش روزی که خورشید جلال تو بما نظری کند…

 

چه خوش روزی که مشتاق از مشاهده جمال تو مارا خبری دهد…

جان خود را طعمه ی باز سازیم که در فضای طلب تو پروازی کند…

و دل خود را نثار دوستی کنیم که بر سر کوی تو آوازی دهد…

 

الهی!

 

ما در دنیا معصیت می کردیم…دوست تو محمد (ص) غمگین شود و دشمن تو ابلیس شاد…!

 

الهی!

 

کدام درد بود از این بیش… که معشوق توانگر و عاشق درویش…

 

الهی!

 

دست با ادب دراز است و پای بی ادب…

 

الهی!

 

جان به لب رسید…تا جام به لب رسید

 

جدیدترین مطالب سایت