اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی

اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی

اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی

تند رفتن که نشد مردی

عشق است که برگردی

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

عیب رندان مکن

ای زاهد پاکیزه سرشت
سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

علم بهتر است یا ثروت؟
هیچکدام فقط ذره ای معرفت

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

ناز نگات قشنگه!

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

به گنده تر و خرتر از خودت
احترام بگذار!

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

عاشق بی انتظار مادر

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

جوانی المثنی ندارد

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

من تماشای تو می کردم و غافل بودم
کز تماشای تو خلقی به تماشای منند

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

زگهواره تا گور
بی خیال؟

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

گشتم نبود
نگرد نیست

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

این وسیله بهر روزی دست ماست
در حقیقت مالک اصلی خداست

 

******** اس ام اس های خنده دار و طنز پشت ماشینی ********

 

ایکاش
زندگی دنده عقب داشت!

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت