جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس

جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به

صبح میرسد

گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی

بسته است

مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ

مردمان من خان و مان من اند

کوروش بزرگ

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است

“کورش بزرگ”

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

* *  جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس * *

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به

صبح میرسد

گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی

بسته است

مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ

مردمان من خان و مان من اند

کوروش بزرگ

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت