20 متن زیبا از کوروش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشی

20 متن زیبا از کوروش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشی

20 متن زیبا از کوروش کبیر سلطان بزرگ هخامنشی

کورش کبیر یکی از پادشاها بزرگ و پر آوازه دوران هخامنشیان میباشد کـه ایران را بـه اوج قدرت و شکوه در دوران خود رسانده بودو تمدن و فرهنگ ایرانیان را در جهان پراوازه نموده اسـت. منشور حقوق بشر کورش کبیر یکی از نخستین منشورهای حقوق بشر در جهان اسـت کـه بـه حقوق انسانها احترام گذاشته شده اسـت.

 
 
در این جا جملات زیبای کورش کبیر را خواهید خواند :

من برده داری را بر انداختم، بـه بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم کـه همه ی ي مردم در عبادت خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم کـه هیچ کس اهالی شهر را از هستی سرنگون نکند.

کوروش کبیر

 

** سخنان کوروش کبیر در مورد عدالت **

 

ما این کشوران بـه بیداد نگشوده ایم، ما بـه ظلم دست نیانداختیم بر دیگر کشوران و بـه زور نتاختیم بر انها، کـه بر ما تاختند دیگران و ما بـه پدافند خویش ایستادیم

کوروش کبیر

 
20 متن زیبا از کوروش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشی

** جملات سیاسی کوروش **

 

اي رهگذر من کوروش هستم ؛ بـه این قبر رشک مبر

 

** سخنان کوروش **

 

راه دل ربودن و دل بسته کردن مردمان نه با درشتی و تند خویی ست کـه با تیمار و اندوه خواری‌هاي‌ مهرورزانه اسـت.

کوروش کبیر

 

**سخنان کوروش کبیر **

 

من همه ی سرزمین‌ها را در صلح «امنیت» نشاندم.

کوروش کبیر

 

** سخنان کوروش بزرگ **

 

باید آگاه باشیم کـه بـه روزگاران پیش، آز غارت کردن، سرنوشت بسی پیروز گران را دگرگون کرده اسـت. هر آنکه بـه غارت میرود مرد نیست، استری اسـت بارکش!

کوروش کبیر

 

** سخنان کوروش بزرگ **

 

اي مرد من کوروش فرزند کمبوجیه ام، کـه امپراطوری آسیا را اساس نهادم و شهریار آسیا بودم. پس بر این آرامگاه رشک مبر.

کوروش کبیر

 

** سخنان پند آموز کوروش کبیر **

 

راه دل ربودن و دل بسته کردن مردمان نه با درشتی و تند خویی ست کـه با تیمار و اندوه خواری‌هاي‌ مهرورزانه اسـت.

کوروش کبیر

 

** سخنان کوروش کبیر **

 

کوروش از پدرش آموخته بود:

کسی را نیاز برآورده نخواهد شد کـه از یزدان محصولی فراوان پاداش خواهد اما هیچ دانه اي نیافشانده باشد. این نماز ها ناساز و ناهمگون با آیین آسمان اسـت.

کوروش کبیر

 

** جملات کوروش کبیر **

 

مهر بورزید دوستان را، و این مهرورزی شـما را نیرویی خواهد داد کـه با ان دشمنانتان را بر اندازید.

کوروش کبیر

 

20 متن زیبا از کوروش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشی

** سخنان کوروش **

 

اگر خواهیم کـه فرزندانمان نکو مردان باشند و آراسته بـه نیکی‌ها، چاره‌يي‌مان نیست جز آنکه نیک‌تر نمونه باشیم بهر ایشان. و چون فرزندان در برابر خویش جز نیکی نمی بینند، فرومایگی و پستی نمی‌شناسند و بسوی‌اش گام نمی‌نهند.

 

و چون سخن زشت و خجالت آور نمی شنوند، زشت و خجالت آور نمی گویند. پس، ان گونه زندگانی پیش خواهند گرفت کـه نیکوست و زیباست.

کوروش کبیر

 

** جملات ناب کوروش کبیر **

 

«و آنگاه کـه» سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر می‌داشتند، من نگذاشتم کسی «در جایی» در تمامی سرزمین‌هاي‌ سومر و اکد ترساننده باشد.

کوروش کبیر

 

** متن کوروش کبیر **

 

ياران من، بدانيد كه مرگ چيزى اسـت شبيه بـه خواب. در مرگ اسـت كه روح انسان بـه ابديت

مىپيوندد و چون از هر قيدى آزاد و از علايق جسمانى پاك و رها مىشود بر آتيه تسلط مىيابد.

کوروش کبیر

 

** سخنان کوروش کبیر **

 

فرمانروا، بـه باور من باید کـه نشان تفاوت‌اش با مردمان نه در زندگانی آسوده و پر آرایه باشد کـه در پیش‌اندیشی‌ها باشد ودر خِرَد ودر شوق وی بـه کار…

کوروش کبیر

 

** جملات کوروش کبیر **

 

من کورش هخامنشی فرمان دارم کـه بر مردمان ملال نرود کـه ملال مردمان ملال من اسـت و شادمانی مردمان شادمانی من.بگذارید هر کس بـه ایین خویش باشد.زنان را گرامی بدارید.

فرودستان را در یابیدو هر کس بـه تکلم قبیله خویش سخن گوید.گسستن زنجیرها ارزوی من اسـت.ما شب و شقاوت را خواهیم زدود و زندگی را ستایش خواهیم کرد.تا هست سرزمین من اسمانی باد.

کوروش کبیر

جدیدترین مطالب سایت