جستجو در تالاب

تعبیر خواب حامله و حامله شدن و یا دیدن زن باردار

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حامله و حامله شدن و یا دیدن زن باردار

تعبیر خواب حامله

تعبير خواب حامله به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر احيانا در خواب احساس کنيد کـه خودتان حامله شده ايد غمي براي شـما مي رسد کـه بـه اندازه حمل جنين طول مي کشد البته اين تعبير براي زنان اسـت. اگر در کوچه ببينيد کـه زن حامله ای مي گذرد خبر ناخوشايندي بـه شـما مي رسد.

 

ديدن زن حامله در خواب رو بـه روئي با گناه و بار غم اسـت. اگر در خواب ببينيد کـه همسرتان حامله شده اسـت تکليفي شاق و سنگين بر شـما محول مي گردد کـه انجامش دشوار و قبولش نامطلوب اسـت کـه دوست نداريد ان کار را انجام بدهيد و اگرهم بـه اجبار و تکليف بخواهيد بسيار سخت و توان فرساست.

 

تعبیر خواب حامله بودن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زنان حامله، دليل كند كه وی را مال و نعمت دنيا حاصل گردد و هر چند كه شكم بزرگ تر بيند، مال دنيا بيشتر بود.

 

تعبیر خواب حامله شدن فرزند نابالغ

كرمانى گويد: اگر فرزند نابالغ خودرا حامله بيند، دليل كه اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بيننده‌ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.
در ادامه دیدن رویاهای مربوط بـه بارداری، رویای زایمان و وضع حمل نیز در میان زنان بسیار رایج اسـت.

 

تعبیر خواب زایمان

معبرین غربی: اگر شـما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره بـه نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شـما دارد. شـما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.

لوک اویتنهاو می گوید: زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

 


 

تعبیر خواب حامله و حامله شدن و یا دیدن زن حامله

تعبیر خواب حاملگی و بارداری به زبان کتاب فرهنگ تفسیر رویا و کارل گوستاو یونگ

بارداری: بخش جدیدی از توانایی‌هاي‌ بالفعل یا شخصیت شـما در حال ایجاد و گسترش اسـت، افزایش شناخت از ناخودآگاه کـه محیط جدیدی از تجربه را فراهم می کند – هنوز ابراز نشده ودر حال گسترش اسـت. طرحی نو یا ایده‌ای خلاق.

 

در رویای زنان: شاید بـه تمایل ایشان برای داشتن کودکی اشاره کند، ترس از بارداری

 

رویای بارداری در زنان باردار: تشویش و اضطراب فرد درباره بارداری و تولد. دریک تحقیق کارولین وینجت و فردریک کپ رویا‌هاي‌ هفتاد زن باردار را مطالعه کردند. زنانی کـه رویا‌هایي با زمینه اضطراب بیشتری داشتند فرزندان خودرا در کمترین زمان، کمتر از ده ساعت بـه دنیا آوردند.

 

نتیجه این تحقیق ان بود کـه با اجازه دادن بـه اضطراب در رویا، در بیداری کمتر دچار اضطراب می شویم و با اعتماد بـه نفس بیشتری از عهده شرایط سخت برمی‌آییم.

 

اگر شخص دیگر باردار بود: جنبه‌ای از وجود فرد در حال “زایش” خصوصیات شخصیتی جدید اسـت. درک شهودی درباره ان شخص.

 

کارل گوستاو یونگ میگوید:

خواب دیدن این کـه شـما حامله هستید نمادی از جنبه‌ای از خودتان یا جنبه‌ای از زندگی شخصی تان اسـت کـه در حال رشد و توسعه اسـت. شـما ممکن اسـت آماده‌ي صحبت در مورد ان یا اقدام کردن در مورد ان نباشید. حامله بودن در خوابتان ممکن اسـت بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف جدید باشد.

 

خواب دیدن این کـه شـما نفهمیدید کـه حامله بودید بیانگر این اسـت کـه شـما چیزی را انکار میکنید. شـما تمایل دارید کـه چیز‌ها را تا زمانی کـه درست جلوی چشم شـما ظاهر نشود انکار کنید و نادیده گیرید. تعبیر دیگر این اسـت کـه اگر شـما تلاش می کنید حامله شوید «برای حامله شدن اقدام می کنید»؛ پس خواب ممکن اسـت تعبیر یک آرزو «انجام یک خواسته» باشد. اگر شـما تلاش نمیکنید کـه حامله شوید، اما خواب میبینید کـه هستید پس، این نمادی از ترس از مسئولیت‌هاي‌ جدید اسـت.

 

خواب دیدن این کـه شـما حامله هستید و بچه‌ای مرده درون شکمتان دارید بیانگر پروژه ایست کـه تلاش زیادی برایش کشیده اید و همین حالا از هم پاشیده اسـت و بـه آرامی رو بـه زوال اسـت. هیچ چیز آن طور کـه پیشبینی کرده‌اید کار نمیکند

 

خواب دیدن این کـه کس دیگری حامله اسـت بیانگر این اسـت کـه شـما ارتباط نزدیک تری با این فرد تجربه میکنید

 

تعبیر خواب این کـه دوست دختر یا فرد مهم زندگی تان، از کس دیگری، حامله اسـت، بیانگر این اسـت کـه فرد مهم زندگی تان، بـه سمت جهتی متفاوت از چیزی کـه پیشبینی کردید حرکت میکند. دو تای شـما دیگر اهداف مشترک باهم بـه اشتراک نمی گذارید

 

اگر شـما واقعا حامله اید و این خواب را می بینید، پس بیانگر نگرانی شـما در مورد حاملگی اسـت. اگر شـما در سه ماهه‌ي اول حاملگی تان هستید، خواب‌هاي‌ در مورد مخلوقات ریز، حیوانات ریز و پشمالو، گل هاع میوه‌ها و آب میبینید. در سه ماهه‌ي دوم، خواب ها، بازتابی از نگرانی در مورد مادر خوب بودن و نگرانی در مورد مشکلات احتمالی تولد بچه «زایمان» میباشد.

 

خواب‌هاي‌ بـه دنیا آوردن یک بچه غیر انسان، در طول این دوره بارداری رایج اسـت. نهایتا، در سه ماهه‌ي سوم، خواب‌ها شامل کارگری و زحمت کشیدن، مورد حمله واقع شدن یا این کـه چیزی برای بچه اتفاق می‌افتد می باشد. هرچقدر بچه‌ي شـما تغییر می کند و بزرگ می شود، خواب‌هاي‌ وال، فیل و دایناسور و دیگر حیوانات بزرگتر ممکن اسـت دراین مرحله از بارداری تان بـه سراغتان آید.

 

اگر حامله اید و خواب جنسیت بچه را میبینید، پس خواب، بازتابی از تمایل بیداری شـما در مورد جنسیت بچه اسـت. طبیعی اسـت کـه این دغدغه را داشته باشید کـه آیا پسر دارید یا دختر. در حقیقت وقتی دیگران می‌فهمند کـه شـما حامله اید، می‌پرسند کـه پسر اسـت یا دختر. شواهدی وجود ندارد کـه خواب می تواند جنسیت بچه را بـه شـما بگوید.

 

خواب دیدن این کـه تست بارداری میدهید بیانگر این اسـت کـه وارد فاز جدیدی در زندگی تان میشوید «یک شغل، رابطه‌ي جدید و غیره» شـما حس می کنید کـه امتحان می شوید کـه آیا برای این تغییرات آماده هستید یا خیر. تعبیر دیگر این اسـت کـه این خواب ممکن اسـت بـه معنای دقیق این مساله و مربوط بـه نگرانی شـما در مورد حامله شدن باشد.

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر زنی خواب ببیند حامله اسـت، علامت ان اسـت کـه با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی فرمانبردار نخواهد گردید.

اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده اسـت، علامت ان اسـت کـه بـه بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.

اگر زنی باردار خواب ببیند کـه حامله اسـت، نشانه ان اسـت کـه زایمانی آسان و بی خطر خواهد داشت.

 

تام چت ویندرا گوید:
تعبیر حاملگی زندگی پر بار تازه اسـت. اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی حامله ببیند و یا خواب بیننده زن خودرا حامله ببیند تعبیرش بـه این طریق اسـت کـه در آرزوی زندگی تازه ای بـه سر می برد کـه پر از مایه‌هاي‌ امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن حاملگی بـه هر صورت مقدمه ای اسـت بر تلاش فردی کـه برای رسیدن بـه موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی کـه خودش طالع اسـت نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را کـه آرزویش وجوددارد ایجاد میکند.

 

تعبیر خواب حامله و حامله شدن و یا دیدن زن حامله

تعبیر خواب حامله بودن مرد

لیلا برایت میگوید: اگر مردی در خواب ببیند کـه حامله اسـت، بـه پول و ثروت فراوانی می رسد.

 

تعبیر خواب حاملگی از دیدگاه روانشناسی

ممکن اسـت در رویا خود یا دیگران را حامله مشاهده کنید. این رویا می تواند توسط هر انسانی و با هر جنسیتی دیده شود. طبق معمول آن گونه خواب‌ها در کمتر مواردی بـه دغدغه‌هاي‌ شـما درباره‌ي تولید مثل یا پرورش فرزند در زندگی بیداری اشاره دارد. نماد حاملگی در تعبیر خواب روانشناسی با پیگیری اهداف جدید مرتبط اسـت. اهدافی کـه ممکن اسـت هم اکنون ودر زندگی بیداری بـه سمت ان‌ها حرکت کرده باشید یا مراحلی از ان را پیش برده باشید. اهداف در ذهن شـما دارای ارزش و اهمیت هستند و گا‌ها ممکن اسـت کـه هیچ نمودی نداشته باشند و جنبه‌هاي‌ مادی زندگی را نیز شامل نشوند. حاملگی میتواند اشاره بـه نوعی سفر معنوی داشته باشد.

 

اگر در رویا بدانید کـه همسر شـما کیست، باید بدانید کـه انسان‌هایي کـه در رویا با ان‌ها مواجه میشویم، نماد بخشی از افکار و شخصیت خود ما هستند. انسان‌هایي کـه ممکن اسـت در واقعیت نیز ان‌ها را بـه خوبی بشناسیم. خاطرات، افکار و رفتار‌هایي کـه از انسان‌ها مشاهده و حفظ میکنیم، تاثیر عمیقی بر روی روان و افکار ما میگذارند و گا‌ها تبدیل بـه بخشی از هویت و شخصیت ما می شوند.

 

پس زمانی کـه ان‌ها را در رویا مشاهده میکنیم، در حال مواجهه با بخشی از شخصیت خود هستیم کـه ویژگی‌ها و افکار و صفاتش، با ان شخصیت خاص مشابهت دارد؛ و هنگامی کـه با نماد حاملگی نیز رو بـه رو باشیم، نشان دهنده‌ي این معناست کـه اهدافی کـه در پیش گرفته ایم، تا حد زیادی با ویژگی‌هاي‌ شخصیتی ان فرد کـه در رویا بـه عنوان جفت ما درنظر گرفته شده اسـت همپوشانی دارد.

 

دیدن رویایی با موضوع حاملگی بـه مسائلی اشاره دارد کـه هم اکنون در حال کسب آگاهی در مورد ان‌ها هستید. شـما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید کـه اهداف ارزشمند جز با سختی و صبر حاصل نمیشوند. پیش برای اهدافی تلاش کنید کـه واقعا بـه ان‌ها علاقه داشته و برای شـما دارای ارزش عمیقی هستند.

 

طبق معمول ممکن اسـت در رویایی با نماد حاملگی، با انسان‌هاي‌ دیگر در قالب خانواده یا دوستان خود رو بـه رو شوید. همانگونه کـه گفته شد همه ی‌ي این افراد نماد بخشی از شخصیت رویابین هستند.

 

اگر انسان‌هاي‌ دیگر در رویا، از شنیدن خبر حاملگی شـما دچار بهت و حیرت شوند، بـه این معناست کـه شـما مسئولیت یا هدفی را بر عهده گرفته اید کـه احساس میکنید با شخصیت و زندگی شـما هم خوانی نداشته یا برای شـما غیرمعمول اسـت. اگر دیگران با شنیدن خبر حاملگی شـما خشمگین یا ناراحت شوند، می تواند بـه این معنا باشد کـه شـما خودرا در مسیر اهدافی مشاهده میکنید کـه احساس می کنید برای شـما خوشایند نبوده یا نمیتوانید از پس ان‌ها برآیید.

 

اگر در رویا مشاهده کردید کـه دیگران از شنیدن خبر حاملگی شـما خوشحال هستند، بـه این معناست کـه اهداف کنونی مطابق ارزش‌ها و هنجار‌هاي‌ فکری شـما هستند و مایل بـه پیگیری ان‌ها هستید.

 

اگر در رویا خودرا بـه طور ناخواسته حامله ببینید ودر تلاش باشید تا فرزند خودرا سقط کنید، این رویا میتواند بـه تلاش شـما برای کنار گذاشتن یک فکر و عقیده‌ي خاص در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. این خواب بعضا میتواند بـه تلاش شـما برای کنار گذاشتن یک رشته‌ي تحصیلی یا شغلی کـه با ارزش‌هاي‌ شـما در تضاد اسـت نیز مرتبط باشد.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
شخصی با لباس فضانوردان در تهران (فیلم)
شخصی با لباس فضانوردان در تهران (فیلم)