تعبیر خواب مسافرت و سفر کردن | تعبیر خواب جاده

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب مسافرت و سفر کردن | تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده

تعبير خواب جاده به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر جاده ناگهان بريده شد و به بن بست رسيد خوب نيست. اگر جاده پرتگاه داشت و شما از ان پائين رفتيد تنزل شان مي يابيد و اگر به پرتگاه سقوط کرديد حادثه ای نامطلوب اتفاق مي افتد که موجب سقوط شما مي شود.

 

جاده ها در خواب های ما «زندگي و سرنوشت» هستند. راه های خوب و بدي به شمار مي روند که مي پيمائيم ودر اين راه ها به نتايج نيک و بد و خير و شر ميرسيم.

 

اگر در خواب جاده ای ديديد که در ان جاده تنها بوديد در روزهاي آينده احساس تنهائي و بي ياوري مي کنيد. اگر در جاده ای پا عریان بوديد خوب نيست. اگر جاده ناصاف و غير هموار بود با مشکلاتي رو به رو مي شويد و به دشواري مي افتيد.

 

اگر جاده ای راکه مي پيموديد « با وسيله يا بدون وسيله فرق نمي کند» صاف و هموار بود تعبيري مخالف تعبير بالا دارد و خواب شما مي گويد راه پيشرفتتان صاف است.

 

اگر جاده تنگ و آفتاب گرم بود به بيماري مبتلا مي شويد.

 

اگر به سر بالائي رسيديد و به آساني ان را طي کرديد ارتقا مقام مي يابيد و چنانچه به دشواري بر خورديد مشکلاتي سر راه شما قرار مي گيرد که در مي مانيد.

 

به ديدن جاده در خواب مسير همان حياتي است که داريد طي مي کنيد منتها خواب شما از آينده هايي نه چندان دور خبر مي دهد و شما را از ان چه مي خواهد پيش بيايد آگاه مي کند.

 


 

تعبیر خواب مسافرت و سفر کردن | تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب سفر کردن

تعبیر خواب مسافرت با وسایل مختلف از لوک اویتنهاو

 

با کالسکه: خوشبختی دائمی

با پای پیاده: امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

 

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید به تنهایی با خودرو مسافرت میکنید، علامت ان است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.

 

مسافرت از طریق دریا از آنلی بیتون

 

اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت میکنید، نشانه ان است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده‌اید، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید.

اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبه‌رو می شوید، نشانه ان است که گرفتار عشق‌های‌ دروغین خواهید شد.

 

لوک اویتنهاو می گوید: سفر دریایی: شما سرزمین‌های‌ دوری را خواهید دید.

 

تعبیر خواب سفر از محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

 

تعبیر خواب سفر از منوچهر مطیعی تهرانی :

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر میکنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جایی سفر میکنید که بهتر است از آنجا که میروید وضع شما بهتر میشود ولی اگر به جاییکه می روید از جاییکه سفر را آغاز میکنید بدتر است وضع شما بد میشود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست.

 

تعبیر خواب سفر از آنلی بیتون

اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می‌گذرید، علامت ان است که پس از رسیدن به منفعتی آشکار، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه ‌ها و کوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می کنید، علامت ان است که به شکل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد.

اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می کنید، علامت ان است که با ماجراهایی دلپذیر روبه‌رو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سفر کردن به مکانی نامعلوم

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا میرود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

 

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید به مکان‌هایي ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده اید، نشانه ان است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت.

 

تعبیر خواب سوغاتی سفر از منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته‌های‌ زیادی دارید و به سفر میروید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد میکند.

 

وظایف دشواری رابه عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر میدهد که به دنبال دگرگونی‌ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته‌هاست.

 

تعبیر خواب مسافرت همراه با خداحافظی از منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر دیدید به سفر میروید و گریه میکنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی میکنید اما نمیدانید به کجا میروید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی رابه سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال میشوید یا بشارتی بشما میرسد.
 
 

تعبیر خواب مسافرت و سفر کردن | تعبیر خواب جاده

جدیدترین مطالب سایت