جستجو در تالاب

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

مجموعه : تعبیر خواب
دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

دیدن انواع سگ در خواب چه تفسیری دارد؟

در کل دیدن سگ در خواب نماد محافظت، وفاداری و سخاوت اسـت اما میتواند بر اساس رنگ و رفتارو نوع سگ تعبیر زیادی را بـه همراه داشته باشد . روح هنگام خواب بـه آسمان می‌رود دیدن خواب ها نیز می‌توان بر پایه ضمیر ناخوداگاه باشند و نشانه هایي مهم داشته باشند کـه نباید آن ها را نادیده گرفت البته عده اي از خواب ها پایه و اساسی ندارند و جزو خواب هاي‌ آشفته محسوب می‌شوند دراین مطلب از سایت تالاب می خواهیم بـه تعبیر یکی از شایع‍‌ترین خواب ها بپردازیم همراه ما باشید

 

تعبیر خواب توله سگ

امام صادق «ع» می‌فرمایند: اگر در خواب ببینید توله سگ شکاری بر اسب تو سوار شده اسـت بـه این معناست کـه شخصی یهودی با زن تو فساد خواهد کرد.

معبرین غربی دیدن سگ در خواب بـه همراه توله‌هایش را نشانه خوبی می دانند.

فروید؛ روان‌شناس معروف بر این عقیده اسـت گه سگ ها نماد دوستی و وفاداری ما بـه دیگران هستند.

توله سگ‌ها نماد شخص صادق و قوی در زندگی شـما هستند.

اگر در خواب توله سگ خشنی ببینید نماد بی‌وفایی اسـت.

اگر توله سگ، در بسته‌اي باشد نشان میدهد شـما در حال تلاش برای یافتن جایگاه خود در زندگی هستید.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

این‌که تعبیر خواب توله سگ نشانه مثبتی اسـت یا منفی بـه احساس شـما پس از بیدار شدن بستگی دارد. برای مثال اگر در خواب توله سگی بسیار جذاب ببینید یا وی را نوازش کنید می تواند نشانه مثبتی باشد.

بـه طور کلی توله سگ‌ها نماد شادی، استعداد، توانایی و دوستی هستند.

 

اگر در خواب توله سگی ترک شده را دیدید و تصمیم گرفتید سرپرستی ان را بـه عهده بگیرید بـه دو صورت تعبیر می شود.

 

اول این‌که شـما درباره چیزی کـه نمیتوانید روی ان تأثیر بگذارید ناراحت هستید و دیگری این‌که شـما نیاز دارید تا بیشتر با افرادی کـه شـما را خوشحال میکنند وقت بگذرانید تا آدم‌هایي کـه لیاقت وقت و توجه شـما را ندارند. در واقع توله سگ‌ها میتوانند نشان دهنده روابط سمی باشند.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

تعبیر انواع حالت های توله سگ در خواب

توله سگ بیمار یا مرده: اگر در خواب توله سگی را دیدید کـه بیمار و یا مرده اسـت نشانه خوبی نیست اگر چه نمی تواند نشانه بدی نیز باشد. ان نشانه راه و روش و شخصیت شماست. شـما شخصی با احساسات واقعی هستید بـه همین دلیل بین مردم محبوب نیستید. پس باید با کسانی معاشرت کنید کـه چشم انداز شـما بـه زندگی رابا دیگران بـه اشتراک بگذارند و برای شـما این احساس را ایجاد نکنند کـه صداقت و مهربانی از ویژگی‌هاي‌ بد اسـت.

 

پیدا کردن توله سگ: اگر در رویا توله سگی را پیدا کردید نشانگر این اسـت کـه باید در مورد چگونگی افرادی کـه بـه ان ها اهمیت میدهید فکر کنید.

 

توله سگ قهوه اي: یک توله سگ قهوه‌اي یا برنزه در خواب ممکن اسـت نشان دهنده روابط پایدار باشد. مثلاً دوست صمیمی شـما هوایتان را دارد و شـما از این موضوع بی‌اطلاع هستید. توله سگ قهوه اي همچنین می تواند نشانه پاداشی برای شـما باشد. برای مثال ممکن اسـت شـما برای کاری کـه انجام داده اید پاداش بگیرید.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

توله سگ سفید یا طلایی: دیدن یک توله سگ سفید یا طلایی در خواب میتواند نماد روابط محکم شـما و کسانی کـه دوستشان دارید مانند نزدیکان، همسر و دوستانتان باشد. توله سگ‌هایي با رنگ روشن نمایانگر روابط شکست ناپذیر شـما با دیگران در زندگی واقعی هستند.

 

توله سگ سیاه: خواب دیدن درباره توله سگ سیاه نشانه منفی ندارد مگر این‌که در زندگی واقعی احساس ضعف کنید. اگر شـما در خواب یک توله سگ سیاه دیدید بدین معنی اسـت کـه شـما در حال تلاش برای رسیدن بـه رویاهایتان هستید ودر این راه باید برنامه‌ریزی کنید و خواسته شـما قلبی باشد.

 

توله سگ تازه متولد شده: خواب دیدن درباره توله سگی کـه تازه بـه دنیا آمده نشانگر این اسـت کـه برای کسب موفقیت باید برای التیام روند برنامه‌هایتان زمان کافی بگذارید. تعداد سگ‌ها نیز تعداد روز، ماه و سالی اسـت کـه برای هدف مشخصی کـه در ذهن دارید نیاز اسـت.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

خریدن توله سگ: اگر در خواب توله سگی بخرید نشان دهنده شخصیت بیخیال و بازیگوش شماست. همچنین می تواند نشانگر توسعه روابط دوستانه باشد.

 

بازی کردن با توله سگ: دیدن این‌که در خواب با توله سگی بازی میکنید آن گونه تعبیر می شود کـه شخصی کـه شـما دوستش دارید بـه شـما عشق می‌ورزد. این خواب همچنین میتواند بیانگر آرزوی شـما برای بچه دار شدن باشد.

 

توله سگ خوابیده: اگر در خواب توله سگی را ببینید کـه خوابیده اسـت یعنی نشان دهنده علاقه شـما برای بـه اشتراک گذاشتن عقل و دانشتان با دیگران اسـت. شـما انسان متفکری هستید کـه مراقب دیگران هستید حتی کسانی کـه لیاقت ندارند را بـه امید ایجاد تغییر در ان ها راهنمایی می کنید.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ کوچک | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

تعداد زیادی توله سگ: اگر در خواب تعداد زیادی توله سگ را دریک مکان ببینید؛ یعنی چندین بار با فردی جوان‌تر از خود ملاقات خواهید کرد و با این فرد روشنفکر چیزهای فوق العاده خواهید ساخت.

 

دویدن توله سگ: اگر در خواب دیدید توله سگ‌ها می دوند حکایت از عشقی قدیمی دارد. شاید شخصی کـه شـما از دست دارید بـه زندگی‌تان باز خواهد گشت.

 

بیتون می گوید:اگر در خواب توله سگی ببینید، بـه این معناست کـه با انجام کارهای خیرخواهانه نزد دیگران محبوبیت بـه دست می‌آورید. اگر در خواب توله سگ‌هایي کثیف ببینید نشان دهنده انجام کارهای سخت اسـت.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب توله سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب دیدن سگ بالغ

تعبیر خواب سگ محمد بن سيرين گويد:
تعبیر خواب سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه اسـت، اما مهربان بودو سگ ماده در خواب زن فرومايه بودو سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم. اگر بيند كه سگ بر وي بانگ مي كرد، دليل كه از دشمني سخني زشت شنود. اگر بيند كه سگ وی را بگزيد، دليل كه وی را از دشمن گزند رسد.

 

اگر ديد جامه او بـه آب دهان سگ آلوده شد، دليل اسـت از دشمني خسته شود. اگر ديد جامه او بدريد، دليل كه در مالش نقصان پديد آمد. اگر بيند كه گوشت سگ ميخورد، دليل كه دشمن را بـه دشمني ديگر دفع كند. اگر بيند سگي را نان همي داد، دليل اسـت كه روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند سگ با وي نزديكي نمود، دليل كه دشمن در وي طمع كند.

 

اگر بيند كه سگ بر وي تكيه كرده بود، دليل اسـت بر دشمني فرومايه اعتماد كند و كار وی را نصرت دهد. اگر ديد كه شير سگ مي خورد، دليل كه ترس و بيم سخت بـه وي رسد و باشد كه با دشمن وی را خصومت افتد. اگر بيند كه سگ از وي مي گريخت، دليل اسـت دشمن از وي برحذر بود. اگر بيند كه سگي ماده درخانه او درآمد، دليل كه زني فرومايه را بـه زني كند. اگر ديد كه سگي جامه وی را بـه دندان بگزيد، دليل اسـت مكروهي بر وي رسد.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

اسماعيل بن اشعث گويد: تعبیر خواب سگ
 سگ شكاري در خواب، دشمني بود ظاهر. اگر بيند كه بـه سگي شكار مي كرد، دليل كه از دشمني دعوي دانش كند و خير و منفعت يابد. اگر بيند گوشت شكار ميخورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند كه سگ شكاري ازخود دور نمود، دليل اسـت از دشمني با منفعت جدا شود.

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب سگ ديدن سگ در خانه وي بدي شود ديدن بانگ سگ بر وي زحمت باشد

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:  ديدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
اول: دشمن.
دوم: سلطان طامع«سلطان طمعکار».
سوم: دانشمند و خادم بدفعل «دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار».
چهارم: مردمان غماز «افراد سخن چين».

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

لوک اويتنهاو مي گويد : تعبیر نماد رفتار سگ در خواب

سگ : دوست وفادار

سگ هار : خطريک دوست را تهديد ميکند

با ان بازي کردن : آشتي

کـه پارس ميکند : شاماني

مورد حمله سگي واقع شدن : خطر

مورد گاز گرفتگي سگي واقع شدن : دعوا بر سر پول

سگ شکاري : پشتکار بسيار زياد برايتان سود آور خواهد بود

سگ بسته شده : دشمن

سگ زنجير شده : مراقب دزدان باشيد

سگهايي کـه همديگر را گاز ميگيرند : دعوا در بطن خانواده

زدن يک سگ : وفاداري

عوعو : بـه اعلان خطر آدمهاي خير خواه گوش کنيد

عوعو کردن سگ : احتمال دزدي يا خطر آتش سوزي

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

تعبیر سگ به رنگ سیاه در خواب

سگ سیاه : افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی کـه در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده اسـت، امیالی کـه بیشتر ان‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

حمله سگ سیاه : یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار ان‌ها را بـه تصویر میکشد و یا دراین رویا خشم و پرخاشگری خودتان بـه تصویر کشیده شده اسـت.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

سگ سیاه قلاده بـه گردن : غرایز نظارت یا مهار شده، غرایزی کـه بـه ان‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایي از وجودمان کـه عقب رانده و مهار شده‌اند.

توله سگ سیاه : جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن اسـت نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار بـه ان کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواد نیاز خود شـما را بـه عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس بـه تصویر بکشد

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

تعبیر دیدن اعمالی از سگ در خواب از زبان مطیعی تهرانی:

تعبیر غذا بـه سگ دادن در خواب : اگر در خواب ببینید کـه بـه سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل میکنید و اگر سگ طعمه اي را از دست شـما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شـما میشود و روی کید و فریب مالی را از شـما می‌رباید و چنان چه ان سگ ماده باشد زنی شـما را گول می‌زند و پولی را از چنگتان بـه در میبرد

 

تعبیر خواب ترساندن سگ : اگر در خواب ببینید کـه سگی از شـما ترسید و گریخت کسی را کـه دوست ندارید از خویشتن میرانید ولی ممکن اسـت ان شخص هر کس هست شـما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ معروف اسـت. اگر سگی را در خواب از خود راندید و ان سگ بـه ضعف و زبونی نزد شـما بازگشت نیکو اسـت چون خواب شـما میگوید در امری اشتباه می‌ کنید ولی سود شـما در ان اسـت کـه خلاف میل خود رفتار کنید. دراین حالت ضعفی کـه سگ در خواب شـما نشان می دهد مبشر پیروزی اسـت در بیداری.

تعبیر خواب دیدن سگ‌ هاي‌ زیاد : اگر دیدید سگ‌ هاي‌ زیادی گرد شـما را گرفته‌اند در جمعی وارد می شوید کـه بین ان‌ها بیگانه هستید. ان‌ها شـما را نمی پذیرند و با بد بینی بـه شـما نگاه میکنند شـما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. بـه هرحال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ‌ ها بـه شـما حمله کنند بـه هیچ عنوان خوب نیست.

 

دیدن خواب سگ چه نشانه ایی دارد | تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن خواب سگ نشانه چیست؟

 

دیدن سگ در خواب در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

درکتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، با استفاده از نمادها و نماد‌هاي‌ مختلف رویای دیدن سگ این‌گونه بـه تصویر کشیده شده اسـت:

سگ : بـه سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ‌ها بـه محض عصبانیت زود دندان‌ ها یشان را نشان میدهند – امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایي از وجودمان کـه دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن اسـت ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خودرا وقف کسی یا چیزی کردن، مثلاً همسر یا فرزند. سگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می دانند.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
یعنی این همه استعداد واقعا شگفت انگیزه (کلیپ)
یعنی این همه استعداد واقعا شگفت انگیزه (کلیپ)