مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 14 اردیبهشت 1398

تعبیر خواب رودخانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب رودخانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب رودخانه

انواع تعبیر خواب رودخانه « گل آلود ، پر آب ، عبور از رودخانه در خواب و …» را از معبران بزرگ در سایت تالاب بخوانید. همچنین میتوانید در سایت تالاب از انواع تعبیر خواب خود اطلاع پیدا کنید.

تعبیر خواب شنا در رودخانه از لوک اویتنهاو :

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شـما برآورده خواهند شد

افتادن و بوسیله ان برده شدن: شـما شانس زیادی دارید

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف از مطیعی تهرانی

اگر رودخانه اي ببینید کـه آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه اي در زمین شـما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید کـه ان منطقه بـه شـما تعلق دارد ان قدر جان و عزت مییابید کـه بـه کرامت مشهور می شوید.

اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می شوید و هم از غم و رنج فراغت می یابید.

لوک اویتنهاو می گوید: رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده
آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف اسـت، نشانه ان اسـت کـه زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.


تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کـه در رود غرق شد، دلیل کند کـه تا بـه وقت مرگ از غم رهائی بیابد
مطیعی تهرانی: غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست کـه جمله معبران ان را مرگ تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال گوید: اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل کـه از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل کـه نوازش وزیر بکند. اگر بیند کـه رود خون گشته بودو می‌رفت، دلیل کـه در ان دیار خون ریختن عظیم بود، و در میان پادشاهان. اگر بیند از ان آب خون آلود همی خورد، دلیل کـه از بهر طمع بـه داوری سلطان افتد.

تعبیر خواب رودخانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر اسـت ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.
آنلی بیتون می گوید: دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت ان اسـت کـه اشخاص نیرومند و ثروتمند شـما را مورد محبت و لطف خود قرار میدهند.

تعبیر خواب عبور از رودخانه

تعبیر خواب عبور از رودخانه از منوچهر مطیعی تهرانی :
اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی کـه در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و بـه پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی مییابید.

تعبیر خواب عبور از رودخانه از آنلی بیتون :

اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می کند، نشانه ان اسـت کـه همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.

اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول گرد آوری سرخس‌ها و سبزه‌هاي‌ کناره رود اسـت، دلالت بر ان دارد کـه زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و بـه امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند کـه با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه ان اسـت کـه از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.

اگر خواب ببینید بـه هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می کنید، نشانه ان اسـت کـه در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شـما را دربر خواهد گرفت.

تعبیر خواب رودخانه از محمدبن سیرین :

رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار اسـت. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل کـه با مردی با دیانت پیوندد.

هر چند رود بزرگ تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و بـه منزلت و دیانت بهتر بود. اگر بـه خلاف این بیند، ان مرد ظالم و فاسق تر بود.

تعبیر خواب رودخانه پر آب از حضرت دانیال :

اگر بیند کـه آب رود زیاد شد، دلیل کـه مال وزیر زیاد شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن رود در خواب بر هفت وجه اسـت.

1- حج

2- بزرگی و جاه «جاه ومقام»

3- پادشاهی

4- نعمت

5- تجارت

6- ریاست

7- علم و ظفر بود «علم وپیروزی»

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس رود وجود و کرم اسـت و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری اسـت از مال و نعمت و عزت و بزرگی


تعبیر خواب رودخانه گل آلود

تعبیر خواب رودخانه از محمدبن سیرین :

 اگر بیند در رودی بزرگ شد کـه آبش تیره بودو در زیر وی گل گندیده بود، دلیل کـه با مردی ظالم و بی دیانت پیوندد، بـه قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه بـه وی رسد.
تعبیر خواب رودخانه گل آلود از حضرت دانیال :
اگر بیند کـه آب رود تیره و گندیده بود، دلیل کـه بیمار شود.

تعبیر خواب رودخانه گل آلود از مطیعی تهرانی:

 اگر رودخانه اي دیدید کـه آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست کـه اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.
تعبیر خواب رودخانه گل آلود از آنلی بیتون :
 دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه ان اسـت کـه بـه بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌هاي‌ پنهانی دشمنان.

دیدن شخص دیگری کـه از رودخانه می‌گذرد:
احساسات مربوط بـه مرگ، مثلاً افتادن و غرق شدن در رودخانه
رفتن بر خلاف جهت جریان آب:
خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.
بازرسی رودخانه:
هدایت انرژی عاطفی و جنسی فرد.
رودخانه راکد:
مهار احساسات یا جنسیت، جلوگیري فرد از پیشرفت خویش.
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت