مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 1 مهر 1397

تعبیر خواب استخر | تعبیر خواب شنا در استخر یا دریا

تعبیر خواب استخر | تعبیر خواب شنا در استخر یا دریا

تعبیر خواب استخر

اگر در خواب ببینید در حال شنا در استخر هستید یا این که استخر خالی مشاهده کردید یا عده اي استخر در حالا شنا هستند و غیره تعبیرش چیست ؟ و تعبیر خواب شنا در دریا یا رودخانه تعبیرش چیست؟

تمامی تعبیر خواب هاي‌ مربوط به استخر و شنا در استخر و دریا و رودخانه و آب را این جا بخوانید.

تعبیر خواب استخر

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 استخر تجسمی است از خواست‌ها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. 

تعبیر خواب شنا کردن در آب

تعبیر مطیعی تهرانی:

 استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمیکند مگر آبی که درون ان هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده‌اید. چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا میشوید.

تعبیر خواب استخر خالی

تعبیر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب استخری خالی دیدید که بشما تعلق داشت ودر خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید. اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می‌شویید که این عمل رابه نیت پاک شدن بدن انجام میدهید از آلودگی پاک می شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه میکنید.

تعبیر خواب شنا کردن در آب کثیف

تعبیر مطیعی تهرانی:

 اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار میگیرد. آب عفن و بد بود بیماری است. اگر کنار استخر سبزه روییده و باغچه اي پر از گل وجود داشت کاری میکنید که سود ان عاید دیگران می شود.

اگر در اطراف آب پرسه می‌زدید، اما برای شنا تن به آب نمی‌زدید: شک و تردید درباره ایجاد تحول یا آوردن چیزی تازه به زندگی‌تان

آموختن شنا:

آموختن چگونگی ادامه بقا در محیطی جدید، مثلاً افتادن در محیط جدید، گذر از کودکی و وارد شدن به مرحله بلوغ و مواجهه با محیط مدرسه یا کار و غرایز جسمانی است. 

شنا کردن بر خلاف جریان امواج آب:

مواجه با تضادها، دشواری‌هاي‌ احساسی

شنا کردن در زیر آب:

آگاهی یافتن از آنچه در ناخودآگاه نهان بود، تامل در درون خویش، دیدن انچه زیر سطح روابط، بدل و غیره در جریان است. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر مواجهه ساده و آسان با جنبه‌هاي‌ مختلف وجود فرد است.

شنا کردن با دیگران:
هدف مشترک، احساس مشترک و غیره، برقراری ارتباط با دیگران.

شیرجه زدن:

دل به دریا زدن در فعالیتی جدید، ارتباط یا شیوه جدیدی از زندگی

تعبیر خواب شنا در دریا

تعبیر ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

تعبیر جابرمغربی گوید:

اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل سلطان خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار سلطان.

تعبیر نفایس الفنون:
اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت سلطان به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از ان او را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
تعبیر آنلی بیتون: 
اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا میکند، نشانه ان است که به اولین آرزوهای خود دست مییابد.

تعبیر خواب استخر | تعبیر خواب شنا در استخر یا دریا

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

تعبیر مطیعی تهرانی:

چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار میگیرد.

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب

تعبیر مطیعی تهرانی:
 شیرجه زدن در خواب نشان دهنده ان است که‌شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی‌تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است.
بنابر این میتوان این خواب رابه این شکل‌تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید. فروید معتقد بود که شیرجه‌زدن در خواب می تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه‌هاي‌ معاشرتی انسان باشد.

تعبیر خواب استخر | تعبیر خواب شنا در استخر یا دریا

تعبیر خواب شنا در رودخانه

تعبیر لوک اویتنهاو میگوید:

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.

تعبیر خواب شنا در آب کثیف

آنلی بیتون می گوید: 
اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا میکنید، علامت ان است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.
لوک اویتنهاو می گوید: 
شنا در آب‌هاي‌ کدر: مانع

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر ابن سیرین:
 در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.
تعبیر جابرمغربی گوید:
اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
تعبیر لوک اویتنهاو میگوید:

شنا کردن: زندگی بی دغدغه

غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی

شنا کردن در آب‌هاي‌ با جریان تند: کاری جسورانه

تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

تعبیر آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید به اسانی در جایی شنا میکنید، نشانه ان است که در زندگی با موفقیت پیش می روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب میروید، نشانه ان است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.

اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا میکند، نشانه ان است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار میگیرد.

تعبیر خواب استخر | تعبیر خواب شنا در استخر یا دریا

تعبیر خواب شنا در آب زلال

تعبیر ابن سیرین: 
اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.
تعبیر مطیعی تهرانی:
 کسیکه در آب زلال شنا میکند از نماد غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده میکند که خود ان نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاک سازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.
تعبیر آنلی بیتون: 
اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند، علامت ان است که بزودی بزرگ‌ترین آرزوی قلبی خود رابه دست می‌آورد
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت