شخصیت شناسی از روی چهره (2)

شخصیت شناسی از روی چهره (2)

شخصیت شناسی از روی چهره

 

سطح چشمها: در یک گـروه, مـعمـولا فـردی کـه سطح دیـد چشمانش از سایرین بالاتر است رهبر محسوب میگردد. هنگامی که شما ایـستـاده باشید و دیگران نشسته قطعا” شما را در موضع قدرت قرار میدهد.

 


مالش چشم:
زمانی که فردی چشمش را با انگشت اشاره مالش می دهـد نـشـانـگر فریب و نیرنگ می باشد. از آنجایی که فرد میـخواهد تماس دیداری را قطع کند بهانه ای بدست می آورد که به این طرف و آن طرف نگاه کند. ایـن حـرکت
غیر ارادی یـک افــشـاگر حسابی است که فرد دارد دروغ می گوید.

 


چشم برگرداندن: این معمولا یک علامت مسلم از نیرنگ, گناه و
دروغگویی است.

 


چشمان بسته:
هرگاه چشمان یک فرد برای لحظه ای طولانی تـر از چـشم بر هم زدن متعارف بسته و ابروها نیز برخاسته شود پیـام چنـیـن اسـت: “بـه حرف زدن خود خاتمه بده.”

 


حرکت چشم بسمت بالا: این نشانه غضب و عصبانیت است.

 


نگاه مختصر به اطراف:
این ژستی خـجـالت گـونه و عشوه گرانه است. فرد جسورانه خیره میشود در حالیکه سرش را پایین انداخته و به سمت مخالف کج میکند. اشـاره بـر کمرویی بی باکانه دارد.

 


نگاه ممتد: این بی تردید یک نشانه گرایش جنسی است. شخصی که
تماس چشمی برقرار می کند، چشم برگردانده، سپس مجددا” به چشمان شما نگاه می کند میـگویـد: “مایلم با شما بیشتر آشنا شوم”

 


نگاه خیره شدید:
این نشانه خلق تهاجمی، سلطه جویانه و تهدید آمیز است.

 

 

چشمک: چشمک یک علامت غـرض آلود است. نـشانـگر آن اسـت کـه رمز و رازی میـان فردی که چشمک میزند و فردی که به او چشمک زده می شود برقرار است.

 


بالا انداختن همزمان دو ابرو: در میان یک اتاق شلوغ، مفهوم آن کاملا واضح و روشن است: مایلم با شما ملاقات کنم.

 


بالا انداختن یک ابرو: زمانی که یک ابرو بالا انداخته میشود در حالی که
ابرو دیگر پایین باقی میماند مفهومش این است: حرف شما را باور نمیکنم.

 


ابروهای گره خورده:
زمانی که هر دو ابرو بسمت همدیگر کشیده میشود باعث پدید آمدن شیار بین آن دو می شـود که دلالت بر اضطـراب، درد، تـرس و یـا آمـیـزه ای از ایــن هیجانات دارد.

 

پوشاندن صورت: زمانی که دست بروی صورت می آید مـفـهومش چنین است: شوکه شده ام. این ژست بین فرد و موقعیت مزاحم و مـتـجاوز فاصله می اندازد.

 

 

جدیدترین مطالب سایت