جستجو در تالاب

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

مجموعه : اشعار زیبا
شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

شعر زیبا از سعدی شیرازی

 

تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی

دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

 

ملامتگوی بی‌حاصل ترنج از دست نشناسد

در آن دسترس که چون یوسف جمال از پرده بنمایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

شعر زیبا و پر معنی از سعدی شیرازی

 

چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید

مرا در رویت از حیرت فروبسته‌ست گویایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

 

تو با این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی

که هم چون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

 

تو صاحب منصبی جانا ز مسکینان نیندیشی

تو خواب آلوده‌اي بر چشم بیداران نبخشایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

گرفتم سرو آزادی نه از ماء مهین زادی

مکن بیگانگی با ما چو دانستی که از مایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

 

دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن

که گر تلخست شیرینست ازآن لب هر چه فرمایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

 

گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد

چو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

 

تو خواهی آستین افشان و خواهی روی درهم کش

مگس جایی نخواهد رفتن از دکان حلوایی

 

شعر زیبا از سعدی شیرازی (قیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن)

 

قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن

مسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخایی

 

منبع : تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپی زیبا از گلهایی که شاید کمتر در زندگی دیده باشید
کلیپی زیبا از گلهایی که شاید کمتر در زندگی دیده باشید