بروزرسانی : 19 خرداد 1400

اس ام اس عاشقانه جدید سری 2

اس ام اس عاشقانه جدید سری 2

دعا برای زندگی همیشه بود عبادتم ، معنی عشق و آرزو دچار بودنه بهم
باشی که ظاهر منی باشی که راحتم ، دوباره تکرار نکن اینهمه جدایی رو ، به چشم عاشقم برای ترک عادتم.

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

آن لحظه که فکرش را نمیکنی ، کسی در دوردستها خاطره خوبیهایت را ورق میزند…

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم ، نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه ؛ نمک را بگذار برای من که می خواهم این زخم همیشه تازه بماند !

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺳﮑﻮﺕ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻮﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺭﯾﻎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺍ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ! ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ!… ﺗﻘﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﺗﻮ !… ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺯﺩﯼ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻨﺠﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻗﻬﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!!!

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ
ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺻﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﺻﺪﺍﯼ ﮏﯾ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ…
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ!
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ
ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﻣﺮﮒ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

متلک خودروی سواری به نیسان وانت سهمیه تو بخورم جیگر

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

من و دل همنفسیم با نفس خیال تو…
نفسم..؟
همنفسم.؟
هرنفسم”فدای تو….؟؟

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻲ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎ ﻩ ﭼﻴﻪ؟
ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ!
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻳﺖ
ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ:
ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﻲ
ﺩﻭﺭﺷﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ ﺑﻤﻮﻧﻪ.

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﻭﺭﺯﻳﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ.

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻧﺜﺎﺭ ﮐﺴﯿﮑﻪ
ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻟﻐﺰﺵ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﺩ

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻓﺮﺍﻕ …
ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ ﺯﺩﻡ
ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯿﺸﺪ
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ …
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺑﺮﺩ…
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ …

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﻭ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺵ
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﺎﺭﻫﺎﯼ ﮏﯾ
ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﺑﻪ ﻏﻨﭽﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ ﮐﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ….

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

عشق چیز عجیبی نیست ، عزیز دلم ! همین است که تو دلت بگیرد و من نفسم

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

تمام بیچارگی زلیخا از روزی شروع شد که ؛ یوسف را به غلامی قبول کردند . . .
بیچارگی من هم از روزی شروع شد که تو را دیدم !

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

تو مپندار که خاموشی من ذکر فراموشی توست
بلکه هر لحظه دلم مست تماشایى توست . . .

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

این جمله را هرگز فراموش نکن :
“ برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است ” . . .

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

آسمونی رو دوست دارم که بارونش فقط واسه شستن غم های تو بباره . . .

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

تقدیم به کسی که اسمش انتها ندارد ، محبتش پایان ندارد ، فراموشیش امکان ندارد .

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

در مقابل تقدیر خداوند همانند کودکی یک ساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی ، می خندد ، چرا که اطمینان دارد او را خواهی گرفت
زیباترین غروب: غروب عاشقان
زیباترین سنگ: دل یار
زیباترین مایع: اشک
زیباترین ناله: آه
زیباترین دف: قلب تو
زیباترین کلام :دوستت دارم…

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

این روزها سنگین و نحس اند ، چه کنم ؟ لحظات هم بهانه ات میگیرند ، رفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده است

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

تنهایی و دلتنگیت را پیش فروش نکن ، فصلش که برسد به قیمت میخرند !

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﯽﮑﯾ ﺷﻤﻊ ﻭ ﯽﮑﯾ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻞ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ
ﺩﻋﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
آرزو دارم بهاران مال تو / شاخه های یاس خندان مال تو / ساده بودن های باران مال تو / آن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﻓﺮﻭﻍ ﭼﺸﻢ ﭘﺮ ﺁﺑﻢ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﺧﻮﺷﯿﻢ
ﺍﺯ ﮔﺮﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﻼﻣﺖ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﺧﻮﺷﯿﻢ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺵ ﭘﯿﺎﻣﺖ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﺧﻮﺷﯿﻢ

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد
و گاهی نوای شاد. امیدوارم زندگی ات نوای شاد بنوازد

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

دعایت میکنم هر شب به عطر میخک و مریم
الهی در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم

♥ اس ام اس عاشقانه مهر ♥

پر از تو ام
به تهیدستی ام نگاه نکن، مگو هیچ نداری!
ببین
“تو را دارم!”

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت