مجموعه : بازی های محلی
بروزرسانی : 24 اسفند 1395

معرفی بازی محلی جالب گُل در شوارز – لردگان

معرفی بازی محلی جالب گُل در شوارز – لردگان

این بازی معمولا از بازیهایی است که بیشتر دختران آن را انجام می دهند. این بازی معمولا به صورت انفرادی انجام می شود و به صورت تیمی خیلی کم برگزار می شود. در این بازی از چند سنگ کوچک استفاده می کنند که تعداد این سنگها بستگی به حرفه ای یا غیر حرفه ای بودن بازیکنان دارد که تعداد سنگها به صورت 5، 7، 9، 11 تایی و … می با شد و تعداد آنها حتما باید فرد باشد. این بازی دارای مراحل مختلفی می باشد که این مراحل عبارتند از:

در اینجا مراحل را در حالتی که 5 سنگ داریم توضیح می دهیم.

1) دست گرفتن:
این مرحله تعیین کننده ی این است که کدام بازیکن، شروع کننده ی بازی است و نحوه انجام این مرحله به این صورت است که بازیکن همه سنگها را بالا انداخته و باید با پشت دست آنها را بگیرد، با زیکنی که تعداد سنگ بیشتری را با پشت دست خود بگیرد به عنوان شروع کننده ی بازی است، اگر دو بازیکن تعداد سنگهای برابری را با پشت دست بگیرند، با زیکنان یک بار دیگر این کار را انجام می دهند تا جایی که یک بازیکن بتواند تعداد سنگ بیشتری را با دست خود بگیرد و این بازیکن به عنوان شروع کننده ی بازی است.

2) دوقُل:
بازیکنی که سنگ بیشتری را با پشت دست گرفت بازی را شروع می کند.
در این مرحله، ابتدا هر پنج سنگ را روی زمین می ریزد و ازبین این پنج سنگ، یک سنگ را برمی دارد، این سنگ را بالا می اندازد و دوتا از سنگهایی که روی زمین افتاده اند را بلند می کند و سنگی که بالا انداخته را می گیرد به طوری که در نهایت سه سنگ درون دست اوست، این دوسنگ را کنار گذاشته و دو سنگ دیگر را به همین صورت بلند می کند. در اینجا وقتی بازیکن می خواهد دو سنگ را بلند کند باید دقت کند که دست او به سنگهای دیگر برخورد نکند چون در این صورت باید سنگها را به نفر دیگر بدهد و بازی دست او می افتد.

3) سه قل:
در این مرحله بازیکن، چهار سنگ را در دست گرفته، یک سنگ را بالا انداخته و سه سنگ دیگر را روی زمین قرار می دهد و سنگی که بالا انداخته را می گیرد، سپس همین سنگ را دوباره بالا انداخته و سه سنگی را که روی زمین قرار داده را بلند می کند به طوری که چهار سنگ را مجدداً در دست خود می گیرد.

4) چهار قُل:
این مرحله همانند مرحله ی سه قل است با این تفاوت که پنج سنگ در دست گرفته ویک سنگ را بالا انداخته و چهار سنگ دیگر را روی زمین گذاشته و سنگی را که به بالا انداختیم را می گیریم، سپس همان سنگ را دوباره بالا انداخته و چهار سنگ را برداشته و سنگی که بالا انداخته را می گیریم و در نهایت هر پنج سنگ را باید در دست بگیریم.

5) غش:
در این مرحله هر پنج سنگ را در دست گرفته، یک سنگ را به بالا انداخته و چهار سنگ دیگر رادر دست داشته و باید در مدت زمانی که سنگ را بالا انداخته ایم، انگشت اشاره ی خود را بر روی زمین کشیده و سنگی که بالا انداخته ایم را بگیریم. این مرحله برحسب توافق بازیکنان می تواند یک بار یا بیشتر انجام گیرد.

6) عروس آشپال:
در این مرحله پنج سنگ را بالا انداخته و با پشت دست گرفته و روی زمین می ریزیم، سپس یکی از این سنگها را برداشته و با بالا انداختن آن به بالا، دو سنگ دیگر را برمی داریم، این دو سنگ را کنار گذاشته و دو سنگ دیگر را به همین صورت بلند می کنیم. مرحله ی عروس آشپال همانند مرحله ی دو قل است و تنها تفاوتی که با آن دارد این است که در مرحله ی عروس آشپال سنگها را با پشت دست گرفته و روی زمین می ریزیم در حالی که در دوقل سنگها را بدون اینکه با پشت دست بگیریم روی زمین می ریزیم.

7) تخم:
در این مرحله سنگها را دو به دو در دست گرفته، یکی از این دو سنگ را بالا انداخته و سنگ دیگر را روی زمین گذاشته، سپس یک سنگ دیگر را برداشته و دوباره یک سنگ را بالا انداخته و یک سنگ دیگر را روی زمین قرار می دهیم ، به همین صورت همه ی سنگها را روی زمین قرار می دهیم، باید دقت شود در هر بار که سنگی را روی زمین قرار می دهیم، این سنگ به سنگ یا سنگهای قبلی برخورد نکند چون در این صورت سنگها به نفر مقابل داده شده و بازی دست او می افتد. 

Cool زنجفیل:
در این مرحله، سنگها را روی زمین ریخته، سپس یک سنگ را به دلخواه برداشته و این سنگ را بالا انداخته و یک سنگ دیگر را بلند می کنیم، بعد دو سنگ را بالا انداخته و سنگ سوم را برمی داریم و به همین صورت سه سنگ را بالا انداخته و سنگ چهارم را برمی داریم وبه همین صورت همه ی سنگها را برمی داریم.

9) دست زدن:
این مرحله برحسب توافق بین دو بازیکن مشخص می شود که چند دست زده شود و نحوه ی دست زدن به این صورت است که هر پنج سنگ را بالا انداخته، کف دست خود را برزمین زده و همه ی پنج سنگی که بالا انداخته ایم را باید بگیریم.

10) دست گرفتن:
این مرحله، آخرین مرحله می باشد. در این مرحله، بازیکن هر پنج سنگ را بالا انداخته و با پشت سنگ آنها را می گیرد، که هر تعداد سنگی را که با پشت دست گرفتیم را شمارش وآنها را ثبت می کنیم و دوباره به مرحله ی اول برگشته و همین کار را انجام می دهیم.

در این بازی در صورتی که بازیکن نتواند یکی از این مراحل را به درستی انجام دهد، سنگها را باید به بازیکن مقابل ( حریف او ) بدهد و حریف او نیز همین مراحل را انجام می دهد تا موقعی که نتواند یکی از این مراحل را به درستی انجام دهد( اصطلاحاً می گویند سوخته شود)، دوباره نوبت به نفر اول می رسد و او باید در همان مرحله ای که قبلاً سوخته بود بازی را ادامه دهد.
نکته: در این بازی بازیکن در هر مرحله ای که سوخته شد، بعد ازاینکه بازی دست او افتاد، باید ازهمان مرحله ای که سوخته است بازی را شروع کند به جز در مرحلهی دست زدن، که اگر بازیکن در این مرحله سوخته شود باید دوباره از مرحله ی زنجفیل بازی را شروع کند و بعد مرحله ی دست زدن را انجام دهد.

در نهایت برای مشخص کردن بازیکن برنده، شمارشهایی را که با گرفتن سنگها با پشت دست در مرحله ی دست گرفتن انجام دادند را با هم جمع کرده و بازیکنی که در مجموع تعداد سنگ بیشتری با پشت دست گرفته باشد را به عنوان برنده اعلام می کنند. بازیکن برنده،بازیکن بازنده را تنبیه می کند و تنبیه او به این صورت است که به تعدادی که بازیکن بازنده،سنگ کمتری را با پشت دست گرفته باید انگشتان او را بین انگشت شصت و اشاره قرار دهد و انگشتان او را فشار دهد.

بازی جالب محلی گالدو

معرفی بازی محلی توپ عربی

معرفی بازی محلی ریگ واچَقو

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت