مناظر و احادیث زیبا

مجموعه : احادیث
مناظر و احادیث زیبا
هر که سرشتش …
 
هرکه سرشتش پارسایی، طبیعتش گذشت

و صفتش بردباری است دوستانش فراوان خواهند شد .

امام حسن عسکری (ع)


پرهیزگاری
مناظر و احادیث زیبا
خداوند به وسیله پرهیزگاری ،

بندگانِ خود را از آنچه بر عقلشان پوشیده مانده حفظ می کند .امام جواد (ع)

اعتماد ( امام جواد (ع) )
مناظر و احادیث زیبا
هر که پیش از تجربه و آزمایش (به کسی یا چیزی) اعتماد کند

خویشتن را در معرض نابودی قرار می دهد.

 

امام جواد (ع)


همنشینی ( امام حسین (ع) )
مناظر و احادیث زیبا
مجالست با خردمندان نشانه ی آمادگی برای پذیرش است .
امام حسین (ع)

تنبلی و بی حوصلگی ( امام محمد باقر (ع) )
مناظر و احادیث زیبا
از تنبلی و تنگ حوصله گی دوری کن ،

چرا که این دو حالت سرآغاز هر بدی است .

اشخاص تنبل از پرداخت حقوق دیگران باز می مانند

و اشخاص تنگ حوصله در برابر حق شکیبا نیستند .

امام محمد باقر (ع)
 
جدیدترین مطالب سایت