آموزش نحوه صحیح وضوء گرفتن

مجموعه : مذهبی و دینی
آموزش نحوه صحیح وضوء گرفتن

آموزش نحوه صحیح وضوء گرفتن

 

وضوء، طهارت واجبی است از حدث اصغر، همانند إدرار، مدفوع، بادشکم، خواب عمیق، و خوردن گوشت شتر.

 

چگونگی صحیح وضوء گرفتن

 

1 – شخص انجام وضوء را در قلب خود، وبدون بر زبان راندن آن نیت می کند. چون رسول خداوند علیه السلام هرگز نه در وضوء، ونه در نماز، ونه در دیگر عبادات خود، نیت خویش را تلفظ ننموده وبر زبان نرانده است. ونیز به بیان دلیل که خداوند از امور قلبی همه مردم آگاه بوده، ودر نتیجه خبر دار نمودن او از امور قلبی دلیل وعلتی ندارد.

 

2 – نام خداوند را برزبان رانده ومی گوید: ((بسم الله)).

 

3 – کف وپشت دست خود را سه بار می شوید.

 

4 – سه بار دهان وبینی خود را می شوید.

 

5 – صورت خود را در عرض از گوش تا گوش، ‌ودر طول از محل روئیدن موی سر تا پائین ریش، سه بار می شوید.

 

6 – آنگاه ابتدای دست راست، وسپس دست چپ خود را از سر انگشتان تا آرنج، هرکدام سه بار می شوید.

 

7 – سرخود را یکبار مسح می کند. به این ترتیب که دو دست خود را خیس کرده، و آن را از جلوی سر تا پشت آن برموها کشیده، وبه همین حالت آنان را دوباره به جلوی سر بر می گرداند.

 

8 – سپس دوگوش خود را یکبار مسح می کند. به این ترتیب که سبابه خود را در راهها وشیارهای گوش گذرانده، وبا انگشت شست پشت گوش خود را پاک می کند.

 

9 – آنگاه دو پای خود را هر کدام سه بار از سر انگشتان، تا قوزک پا می شوید، که در این عمل، اول از پای راست شروع می کند، وسپس به پای چپ می پردازد.

 

احکام نماز جماعت

 

واجبات نماز را عمداً کم و زیاد کردن

 

آموزش تصویری و کامل نماز خواندن

 

جدیدترین مطالب سایت