تاریخچه پیدایش تنباکو

تاریخچه پیدایش تنباکو

کریستف کلمب در اولین سفر خود به آمریکا به سال ۱۴۹۲ متوجه شد اهالی آنجا دود حاصل از سوختن برگهای یک گیاه عجیب را به داخل ریه های خود می کشیدند.

 

این مردم تصور می کردند برگهایی که دود می کنند برای مداوای بعضی از بیماریهای سودمند است.
آنان این برگها را در آیین های قبیله ای هم دود می کردند.

 

بومیان آمریکا برای دود کردن آن گیاه از نوعی چپق بنام “توباکو ” استفاده می کردند. لذا مردم اروپا این گیاه را توباکو نامیدند و در زبان فارسی با قرار دادن حرف «ن» قبل از حرف «ب» به «تنباکو» تغییر نام یافت.

 

تاریخچه پیدایش تنباکو

 

کریستف کلمپ هنگام باز گشت به اسپانیا ، مقداری از برگها و دانه های گیاه توتون را به عنوان یک گیاه جادویی و عجیب به آن کشور آورد و این آغاز ورود توتون از امریکای مرکزی به اروپا بود.

 

پس از آن که یک پزشک اسپانیایی در سال ۱۵۰۰ تخم این گیاه را برای کشت به اسپانیا آورد و تا سالها کشت و توسعه و استفاده از آن جنبه تحقیق داشت.

 

در سال ۱۵۶۰ آن نیکوت سفیر فرانسه در پرتغال کتابی درباره خاصیت تخریری توتون انتشار داد و کلمه نیکوتین بعداً از اسم همین دیپلمات گرفته شد.

 

پرورش تنباکو روش های مختلفی دارد که محیط پرورش برای آن بسیار مهم به حساب می آید.

 

 

جدیدترین مطالب سایت