اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

BMW – 315 PS DA 2 – 1929

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Audi – Imperator – 1929

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Volvo – PV36 Carioca – 1935

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Subaru – 360 – 1958

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Renault – 4 CV – 1948

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Porsche – 356 – 1948

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Pontiac – GTO – 1964

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Opel – Kadett Roadster – 1938

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Nissan – 240Z – 1970

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Mercedes-Benz – Type S – 1927

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Mazda – MX-5 Miata Roadster – 1989

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Lotus – Elan – 1962

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Lamborghini – 350 GTV – 1963

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Jaguar – SS 100 – 1936

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Honda – S600 – 1964

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Ford – Thunderbird – 1955

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Fiat – 3 1-2 HP – 1899

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Ferrari – 288 GTO – 1984

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Dodge – Airflow Tanker Truck – 1938

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Citroen – Traction Avant 11B Cabrio – 1938

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Chevrolet – Corvette C1 – 1953

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Cadillac – LaSalle – 1927

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Buick – Model C – 1905

اولین خودروهای کمپانی های خودروسازی

Bugatti – Type 41 Royale – 1932